لیست سوارکاران ثبت نامی

دومین رویداد پرش با اسب شرق شهر کرج: اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 فراز الوانی لید بالدوین دوقلوها البرز فراز الوانی تایید