لیست سوارکاران ثبت نامی

سومین رویداد پرش با اسب هیأت گرامیداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران: اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 امیر زاهدی الیزه نزاجا تهران دکتر حیدری تایید
2 علی پولادوند جی جی کوثر تهران شعبانپور تایید (خارج رده)
3 سعید دهرویه نایسی نزاجا تهران همدانی تایید
4 حمید حسینعلی ایلان شهاب تهران حمید حسینعلی تایید (خارج رده)
5 امیر زاهدی امیلی نزاجا تهران شفیعی تایید خاج از رده
6 اسماعیل فلاح قنبری بلک لرد چابک تهران سبحان بولحسنی تایید
7 مازیار یزدانی باتیس نزاجا تهران دارابی تایید (خارج رده)
8 مسعود مظفری اوا ملینا نزاجا تهران اقای کلهر تایید
9 مهدی شفیعی فرت نزاجا تهران مهدی شفیعی تایید (خارج رده)
11 محمد گرایلی کامانتازد شهداء تهران افضلی تایید (خارج رده)
12 سعید دهرویه کالویمینکا بی زد نزاجا تهران محمد احمدی تایید
10 امیر زاهدی سویینی زد نزاجا تهران دکتر حیدری رد خاج ازرده (انصراف کاربر)
13 امیر حسین فضلعلی کاناوالاریو کوثر تهران وزارت دفاع رد (انصراف کاربر)