لیست سوارکاران ثبت نامی

اولین رویداد هیأت - مبعث حضرت رسول )ص): C جوان

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 فائزه غروی آکوئیلا آزمون تهران محزون تایید (خارج رده)
2 کیان شیرطاونی بیلی جی جی ابرش تهران تایید
3 محمدابوالحسنی زاده زیمون آزمون تهران ابوالحسنی زاده تایید
4 امیر ارسلان تنباکوکار کیبانا ام بام تهران امیرارسلان تنباکوکار تایید
5 سعید کلانتری هانتر بام تهران مهندس براتچیان تایید
8 امیرپاشا مشهدی رویال کاسینی نوروز آباد تهران مشهدی تایید
9 سهراب معصومی کانتینوس استرن بام تهران سهراب معصومی تایید (خارج رده)
10 کیانا فکوریان بُرن تو فلای آزمون تهران فکوریان تایید
11 سیدمحمد رضوی دکتر اِل اِی چابک قم سید محمد رضوی تایید
12 علیرضا هفت برادران شیوا جم اصفهان هفت برادران تایید
13 محمدابوالحسنی زاده بونو آزمون تهران ابوالحسنی زاده تایید
14 کیان شیرطاونی نوووریس ابرش تهران تایید
15 مهناز شفیعی وولی ول آزمون تهران مهناز شفیعی تایید
16 امیر ارسلان تنباکوکار دوبلین بام تهران امیربهادر تنباکوکار تایید
19 علی عقیقی هاستالاویستا آزمون تهران عقیقی تایید
20 فائزه غروی کنتسا بی زد تهران رحمتی تایید (خارج رده)
0 موسی زمان زاده ویرانده بام تهران شرکت اسب طلایی پارسیان رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 مجید شریفی ایدونا آزمون تهران سلیمی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
6 سارا رحمتی کنتسا بی زد آزمون تهران سارارحمتی رد (انصراف کاربر)
7 محمدابوالحسنی زاده ایزارلا آزمون تهران ابوالحسنی زاده رد (انصراف کاربر)