لیست سوارکاران ثبت نامی

اولین رویداد هیأت - مبعث حضرت رسول )ص): C نوجوان

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 امیر حسین سیاه منصوری مسترجی آزمون تهران اجرنمای محک تهران تایید
2 ایلیا معنوی دی کوئیم آریاسب تهران ایلیا معنوی تایید
3 فرگل غیاثی الکساندر الغدیر تهران فرگل غیاثی تایید
4 ایمان محمدی فولکسا آزمون البرز محمدی تایید
5 محمدعارف شفیعی اویتا پارادایس اصفهان شفیعی تایید
6 سام معصومی دانته بام تهران سام معصومی تایید
7 فرزین فتحعلیزاده کاپریول بام تهران دکتر قاسمی تایید (خارج رده)
8 کیانا احمدی فابیلوس شکوری تهران قاسم قاسمی تایید
9 متین رضا خانلو جنتلی شبنم تهران عباس نژدامیدواری پور تایید
10 آیدین حمیدی پسند الیزه دبلیو حبیبی تهران آیدین حمیدی پسند تایید
11 سارا رحمتی کنتسا بی زد آزمون تهران سارارحمتی تایید (خارج رده)
12 وینا حبیبی بنته حبیبی تهران حبیبی تایید
13 امیرحسین سرگل زائی هلونیا ابرش تهران امیرحسین سرگلزایی تایید
14 سیده روژین بنی هاشمی آتینا آزمون تهران روژین بنی هاشمی تایید
15 شهروز بانی شرکا وندانا ام آریاسب تهران خانم مختاری تایید
16 امیرحسین کافیان لیلین چابک تهران امیرحسین کافیان تایید
17 علی محمد قنبری دارلتو زد رخش لشگر 16 زرهی قزوین شهین میرزا قوامی تایید
19 ارمان افشارپور اوییان چیتگر تهران ارمان افشارپور تایید
20 یزدان ملاافضل هپی میلاد صدر تهران یزدان ملاافضل تایید
21 امیرحسین اقبالیون لیلا ابرش تهران امیرحسین اقبالیون تایید
22 مهدی جمالی آیتک پارادایس اصفهان مهدی جمالی تایید
23 سحرناز نیکخواه وودینا آزمون تهران سحرناز نیکخواه تایید
24 ارسلان خوشدل همیلتن بام تهران اقای سلیمی تایید
25 امیر حسین سیاه منصوری ایندیان آزمون تهران اجرنمای محک تهران تایید
26 ایلیا معنوی پادینوس آریاسب تهران هومن منصوریان تایید
28 ایمان محمدی الیزه آزمون البرز محمدی تایید
29 محمدعارف شفیعی اورلاندو پارادایس اصفهان آیت الهی تایید
30 سام معصومی بلکی بام تهران سام معصومی تایید
31 فرزین فتحعلیزاده گیم دو زد بام تهران دکتر قاسمی تایید (خارج رده)
32 سید حمیدرضا جوزی کلاریمو الغدیر تهران کلاته تایید (خارج رده)
33 متین رضا خانلو له کانت شبنم تهران حمید نیکوپور تایید
34 آیدین حمیدی پسند دزموند بوی حبیبی تهران آیدین حمیدی پسند تایید
35 رها کوشافر زاگیتا اسبیران تهران رها کوشافر تایید
36 وینا حبیبی بلک استار حبیبی تهران حبیبی تایید
39 علی عقیقی سوزی آزمون تهران تایید
0 کیمیا ضیائی گرلند دی آمور اف کمرد تهران بهروز ضیائی رد (انصراف کاربر)
18 علی عقیقی هاستالاویستا آزمون تهران عقیقی رد (انصراف کاربر)
27 فرگل غیاثی ای تی الغدیر تهران امیر سلیمی رد (انصراف کاربر)
38 کیانا احمدی نوبل شکوری تهران رد (انصراف کاربر)