لیست سوارکاران ثبت نامی

اولین رویداد هیأت - مبعث حضرت رسول )ص): C نونهال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 استاتیرا غفاری دیسکاوری شبنم تهران استاتیرا غفاری تایید
2 فاطمه پورضایی کایلو میلاد صدر تهران فاطمه پوررضایی تایید
3 نازنین زاینده کوپایی ادرین الغدیر تهران زاینده تایید (خارج رده)
4 کوروش اسماعیلی اکاردی آزمون تهران کورش اسماعیلی تایید
5 آرشا غفاری نالا زد شبنم تهران سهیل ریاضی تایید
6 کارن معصومی فلدرچه بام تهران کارن معصومی تایید
7 ایلیا علیمحمدی سالار جم تهران اردشیر بلورچی تایید
8 هستی ملا قلی گروپ پرو المپیک فرمان آرا تهران هستی مولاقلی تایید
9 یلدا اصل زعیم آوانسه آزمون تهران یلدا اصل زعیم تایید
10 ویونا معتمد هاشمی سیتلّا نزاجا تهران صفدری تایید
11 بردیا عزیزیان گاکلی شبنم تهران بردیا عزیزیان تایید
13 امیرحسین رحیمی کارینا فرمان آرا البرز رحیمی تایید (خارج رده)
14 رضا مرزبانیان ژالوما آریاسب تهران دکتر نورعلی تایید
15 نازنین زاینده کوپایی ویولت الغدیر تهران زاینده تایید (خارج رده)
16 یزدان ملاافضل سهیل میلاد صدر تهران یزدان ملاافضل تایید
17 عرشیا فیض شنل ریور بنیاد امام خمینی تهران عرشیا فیض تایید
18 سید فراز قمصری چمپیون بام تهران سید فراز قمصری تایید
19 فاطمه عقیقی کورنلیا آزمون تهران عقیقی تایید
20 عرفان شیخ زانوتی ام آریاسب تهران عرفان شیخ تایید
21 استاتیرا غفاری آکاسانتوس شبنم تهران غفاری تایید
22 فاطمه پورضایی قوش میلاد صدر تهران عزیزنژاد تایید
23 کوروش اسماعیلی پی بک 6 آزمون تهران کورش اسماعیلی تایید
24 کارن معصومی کنتس بام تهران کارن معصومی تایید
25 آرشا غفاری کورونا شبنم تهران استاتیرا غفاری تایید
26 ویونا معتمد هاشمی ساکس نزاجا تهران صفدری تایید
27 ایلیا علیمحمدی کازیل آزمون تهران دانیال محزون تایید
28 هستی ملا قلی گود بوی فرمان آرا تهران هستی مولاقلی تایید
29 یلدا اصل زعیم میس داگلاس آزمون تهران یلدا اصل زعیم تایید
30 نازنین زاینده کوپایی البیسکه الغدیر تهران زاینده تایید (خارج رده)
12 محمد حسین عقیقی سوزی آزمون تهران عقیقی رد جابجای در ثبت نام (انصراف کاربر)