لیست سوارکاران ثبت نامی

چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - آزمون: اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 مختار نصیری هلونیا حیات سبز یزد مختار نصیری تایید
2 رامین شهابی بست آزمون تهران شهابی تایید
3 تارخ پرند اینکردبل آزمون تهران محمود داور تایید
4 آفرین مقدم اسبرانزا اس آزمون تهران مقدم تایید (خارج رده)
5 سروش بلدی فرولی آزمون تهران رومینا آذرنیا تایید
6 شایان شایگان کندر196 تک سواران نادری شمال تهران پاکدامن تایید
7 بنیامین حسینی اکتیو حس خوب زندگی البرز مصطفی بهرامی تایید (خارج رده)
8 مجید مقصودی کریستین ایران نوین تهران محمد جلال طاهری تایید
9 محمد حاجی یزدی ایلان ایران نوین تهران حمید حسینی تایید
10 ابراهیم اشموعیل زینگان ابرش تهران دکتر کاشانی تایید
11 فرزین فتحعلیزاده باران پاییزان تهران محمدی جو تایید
12 امید غریبی جنیکیه وی ایندگان تهران غریبی تایید
13 مختار نصیری بارون کارلوس حیات سبز یزد مختار نصیری تایید
0 رحمان بشیرنژاد فنتسی آزمون تهران بشیرنژاد مطلق رد (انصراف کاربر) (انصراف کاربر)
0 مصطفی بهرامی اکتیو حس خوب زندگی تهران بهرامی رد (انصراف کاربر) (انصراف کاربر) (انصراف کاربر) (انصراف کاربر)