لیست سوارکاران ثبت نامی

چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - نزاجا: C بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 امیرحسین دارابی دوونین دی نزاجا تهران سیدجواد جلالی تایید
2 حسن صفدری مارشال نزاجا تهران آقای آرش سلطانی تایید
3 امیر زاهدی ادی یلا نزاجا تهران ممقانی تایید
4 محمد حسین مکاری نژاد گیگانت ثقفی تهران اقای سلیمی تایید
5 امیرحسین دارابی وست ویرجینیا نزاجا تهران مؤمنی تایید
6 حسن صفدری لوودویگا نزاجا تهران آقای آرش سلطانی تایید
7 سید حمیدرضا جوزی ویولت الغدیر تهران زاینده تایید
8 امیر زاهدی گریتجی نزاجا تهران رسانه تایید
9 امیرحسین دارابی باکوبا نزاجا تهران محمدی تایید
10 حسن صفدری آنجل نزاجا تهران آقای مهندس علی محمدی تایید (انصراف کاربر)
11 محمد حسین مکاری نژاد کالادور ٢ ثقفی تهران - تایید
12 رضا جعفری نونیکس نزاجا تهران مانده گار تایید
13 امیرحسین دارابی وینس نزاجا تهران اژدری تایید
15 امیر زاهدی آیرا نزاجا تهران غفاری تایید
16 سامان دارابی کامبیناتور الغدیر تهران اقای زاینده تایید
17 سید حمیدرضا جوزی ادرین الغدیر تهران زاینده تایید
18 حسن صفدری (گلد پای) نزاجا تهران آقای مهندس علی محمدی تایید
19 امیر زاهدی کلازین نزاجا تهران نیلی تایید
20 محمد محمدزاده دانت لیدی شهدای سوهانک تهران مصوری تایید
21 محمد حسین مکاری نژاد آل هارت ثقفی تهران اقای سلیمی تایید
23 حسن صفدری برندا نزاجا تهران اقای جوانبخش تایید
24 حمیدرضا حاجی کندی تارازد نزاجا تهران آقای سقاییان تایید
14 حسن صفدری بومیلا نزاجا تهران آقای مهندس علی محمدی رد (انصراف کاربر)
22 امیرحسین دارابی ملورین نزاجا تهران اعلایی رد (انصراف کاربر)
25 محمد مهدی مومن باقری (دیاموند) دشت بهشت فارس رد (انصراف کاربر)