لیست سوارکاران ثبت نامی

چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - نزاجا: اسبهای زایچه ایران

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 حمیدرضا حاجی کندی فلور نزاجا تهران دکتر مختاری تایید (خارج رده)
2 محمد صنعتگر (بارتون) نزاجا تهران جورابچی تایید
3 محمد حسین مکاری نژاد سان کارلوس ثقفی تهران اقای معتمدراد تایید
4 ارمان افشارپور زعوس شبدیز تهران ارمان افشارپور تایید
5 فرهاد تیموری چمپیون بنیاد امام خمینی تهران نیلوفر ملک تایید (خارج رده)
6 محمد صنعتگر (سحر) نزاجا تهران امینی تایید
7 امیر زاهدی زنیت نزاجا تهران جوادیان تایید (خارج رده)
8 امیرحسین دارابی ملینا نزاجا تهران اصغری تایید
9 سید حمیدرضا جوزی (ساشا) الغدیر تهران مقدم تایید
10 هومان جلالی وانیا نزاجا تهران موریس تایید
11 محمد صنعتگر (پرنس) نزاجا تهران منشادی تایید
12 علیرضا وفائی یوریتا کمرد تهران اقای وفایی تایید