لیست سوارکاران ثبت نامی

چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - نزاجا: E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 محمد حسین مکاری نژاد آیکتچر ثقفی تهران اقای سلیمی تایید
3 ابوالفضل ایلخانی گاروس نزاجا تهران عرب تایید
4 محمد صنعتگر (لوکی زد) نزاجا تهران مؤمنین تایید
5 احسان سقائیان سیندرلا نزاجا تهران سقائیان تایید
7 ارمان افشارپور واکرو شبدیز تهران ارمان افشارپور تایید
8 علی اسب افکن بهزاد الغدیر تهران علی اسب افکن تایید
9 محمد صنعتگر (بیسکوئیت) نزاجا تهران مقدم تایید
10 محمد حسین مکاری نژاد سان کارلوس ثقفی تهران اقای معتمدراد تایید (خارج رده)
12 امیر برخورداری کوهانز نزاجا تهران دانیال سلیمانی تایید
14 علیرضا وفائی دی وی دف کمرد تهران اقای وفایی تایید (خارج رده)
18 حسن صفدری (لوشامپ) نزاجا تهران تایید
0 امیرحسین اقبالیون لیلا ابرش تهران امیرحسین اقبالیون رد (انصراف کاربر)
0 دانیال میرپنجی آکادیوس آزمون تهران رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 ایلیا علیمحمدی لیدی جین جم تهران رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
2 سلمان ثقفی دیمبولا ثقفی تهران مجتهدزاده رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
6 مهدی شفیعی فرت نزاجا تهران مهدی شفیعی رد (انصراف کاربر)
11 سلمان ثقفی موبیدیک ثقفی تهران امیر سلیمی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
13 صابر مناقبی نوایی لو شامپ نزاجا تهران صابر مناقبی نوایی رد (انصراف کاربر)