لیست سوارکاران ثبت نامی

چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - نزاجا: سوار مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 امیر حسین فضلعلی کاناوالاریو کوثر تهران وزارت دفاع تایید
2 کمیل رستمی فر روزگار نزاجا تهران سالم تایید
3 میثم مانده گاری سیدنی نزاجا تهران علیرضا ماندهگاری تایید
4 مهران اصغری ملینا نزاجا تهران مهران اصغری تایید
6 کیوان ساعدی کوئیناسیتی شهداء تهران کیوان ساعدی تایید
7 محمد کریم فریوری توایست اپل نزاجا تهران محمد کریم فریوری تایید
8 سجاد قربانی مقدم کاسپین ثقفی تهران علیخانی تایید
9 معراج شکاری نسا نزاجا تهران اقای کشاورز تایید
10 مهدی صبوری سرقین سومار نزاجا تهران نزاجا تایید
11 محمودرضا عشقی اورالیوس ماکسیمیوس نزاجا تهران یوردخانی تایید
12 مجید حسینی ایلدرم نزاجا تهران نزاجا تایید
13 ودود ممقانیان اسکادا نزاجا تهران ممقانیان تایید
14 ویونا معتمد هاشمی ساکس نزاجا تهران صفدری تایید (خارج رده)
15 میرمحمد میری کویین زد نزاجا تهران ملک نیا تایید
19 جاوید بریری (سحر) نزاجا تهران تایید
0 امیرامین بهپور های ول آزمون تهران امیرامین بهپور رد (انصراف کاربر) (انصراف کاربر) (انصراف کاربر)
0 امیرحسین اقبالیون لیلا ابرش تهران امیرحسین اقبالیون رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 سروش بلدی فرولی آزمون تهران رومینا آذرنیا رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
5 سید جواد جلالی دوونین دی نزاجا تهران رد (انصراف کاربر) (خارج رده)