لیست سوارکاران ثبت نامی

چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - نزاجا: اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 محمد محمدزاده کاترینا شهدای سوهانک تهران رویانیان تایید (خارج رده)
2 محمد صنعتگر (مجیک) نزاجا تهران منشادی تایید
3 مهدی شفیعی فرت نزاجا تهران مهدی شفیعی تایید (خارج رده)
4 هومان جلالی گلد من زد نزاجا تهران شرکت اسب ریس تایید
5 امیر زاهدی الیزه نزاجا تهران دکتر حیدری تایید
6 محمد محمدزاده رِبِکا شهدای سوهانک تهران موسوی تایید (خارج رده)
7 محمد صنعتگر (کرانی) نزاجا تهران نزاجا تایید
0 سلمان ثقفی موبیدیک ثقفی تهران امیر سلیمی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 سلمان ثقفی دیمبولا ثقفی تهران مجتهدزاده رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 آفرین مقدم اسبرانزا اس آزمون تهران مقدم رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 محمودرضا عشقی اورالیوس ماکسیمیوس نزاجا تهران یورد خانی رد (انصراف کاربر)
0 سروش بلدی فرولی آزمون تهران رمینا آذرنیا رد (انصراف کاربر) (خارج رده)