لیست سوارکاران ثبت نامی

چهل و یکمین رویداد پرش با اسب هیأت: O2 مالکین

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 داریوش اصل زعیم میس داگلاس آزمون تهران داریوش اصل زعیم تایید
2 پیام رحیمی لرد گرانوس بام تهران شرکت سفیر استون تایید
3 محمد کارخانه ای فلاسکو چابک قم محمد کارخانه تایید
4 رامین شهابی الویرا آزمون تهران الله دادی تایید (خارج رده)
5 کیان شیرطاونی بیلی جی جی ابرش تهران شیرطاونی تایید (خارج رده)
6 مجید شریفی فولاز آزمون تهران شفیعی تایید (خارج رده)
7 سهراب معصومی کندی من بام تهران سهراب معصومی تایید
8 مسعود مکاری نژاد سیمبا ابرش تهران شرکت اسب ریس تایید (خارج رده)
9 ندا خیری فاریتا بام تهران علی رحمتی تایید
11 دانیال محزون فاینال چپتر آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
12 احسان صفری نژاد فیلز دکوی دام اس حبیبی تهران نیکوپور تایید
13 ملیکا غروی وناب 8 آزمون تهران آقای حاتمیان تایید (خارج رده)
14 رشید آتشبار مستربیگ آریاسب تهران هادی ساعی تایید (خارج رده)
15 علی پوررضایی لا فایته آزمون تهران محمدی تایید (خارج رده)
16 شاهین فرشباف کنایر کا ایندگان تهران شاهین فرشباف تایید
17 حمزه عبادی زینا بام تهران کنکانی تایید
18 امیر ارسلان تنباکوکار کیبانا ام آزمون تهران امیر ارسلان تنباکوکار تایید (خارج رده)
19 حمیدرضا دارستانی اماداوس بنیاد امام خمینی تهران ریاستیان تایید (خارج رده)
20 حسام زندیه گیگابایت آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
21 نگار جهان بین آیری گلد ج س حبیبی تهران نگار جهان بین تایید
22 مجید شریفی فیوچر بی آزمون تهران امیرشکروی تایید (خارج رده)
23 سپهر ضرابی سلفی آریاسب تهران سپهر ضرابی تایید (خارج رده)
24 محمد سیاه منصوری فارلا میثاق تهران پرهام کردبچه تایید (خارج رده)
25 داود پوررضایی ورینا اچ آزمون تهران حضرتی پور تایید (خارج رده)
26 عرشیا فیض شنل ریور بنیاد امام خمینی تهران عرشیا فیض تایید (خارج رده)
27 آرین اسحاقی فراسکو بام تهران اقای اسحاقی تایید
28 محمد امین صادقی شاهدانی کاتوج اچ بی سی آریاسب تهران محمد امین صادقی تایید (خارج رده)
29 حمید حاجیلو گراف آریاسب تهران کمالفر تایید
31 رضا بخشی دونالیزا حبیبی تهران عربی تایید (خارج رده)
32 نسیم فکوریان دنسینگ کوئین ثقفی تهران فکوریان تایید
33 محمد رضا طراحیان کانترو حبیبی تهران طراحیان تایید (خارج رده)
34 محمد مهری آیریس ایرن شهداء تهران قاسم ناطقی تایید (خارج رده)
35 دنیا فکوریان دانای آزمون تهران دنیا فکوریان تایید (خارج رده)
36 مهناز شفیعی وولی ول آزمون تهران مهناز شفیعی تایید (خارج رده)
37 یزدان ملاافضل دانته میلاد صدر تهران علی جمشیدی تایید (خارج رده)
38 مجید شریفی اکاردی آزمون تهران کوروش اسماعیلی تایید (خارج رده)
39 علیرضا وفائی دورن کمرد تهران خانم براتی تایید (خارج رده)
40 مهدی نعمتی لدارکو بام تهران مهدی نعمتی تایید
41 دانیال محزون ایگوزا آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
42 احسان صفری نژاد آکوروس حبیبی تهران نیکوپور تایید
43 ملیکا غروی اسپوکی آزمون تهران مهناز شفیعی تایید (خارج رده)
44 امیرحسین قلندر ایر پاتر دب ز فرمان آرا البرز امیرحسین قلندر تایید
45 محمد زرین لاولی شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید (خارج رده)
46 محمد گرایلی مدونا شهداء تهران افضلی تایید (خارج رده)
47 حامد افضلی کامونیکا شهداء تهران حامد افضلی تایید
48 مجید سلطانی رنکوم میراندا سیاهپوش البرز مجید سلطانی تایید
49 علی عربی لیدی کویینی حبیبی تهران عربی تایید
50 محمد حسین عقیقی کورنلیا آزمون تهران عقیقی تایید (خارج رده)
51 حمزه عبادی کورتینا بام تهران کمپانی تایید (خارج رده)
52 سینا مجدپور دریم سینا بام تهران سینا مجدپور تایید
53 بهروز ضیایی کاپیتانو کمرد تهران بهروز ضیایی تایید
54 مجید شریفی پی بک 6 آزمون تهران کوروش اسماعیلی تایید (خارج رده)
55 کیان شیرطاونی نوووریس ابرش تهران شیرطاونی تایید (خارج رده)
56 کیوان بشیرنژاد فاروخ آزمون تهران بشیرنژاد تایید (خارج رده)
57 داریوش اصل زعیم دابرینا اس آزمون تهران داریوش اصل زعیم تایید
58 پیام رحیمی پاپیتال بام تهران شرکت سفیر استون تایید
59 داود پوررضایی داوینا تینا آزمون تهران پوررضایی تایید (خارج رده)
60 رشید آتشبار زاندورینا آریاسب تهران آقای رضایی تایید (خارج رده)
61 سیداکبر موسوی بییتریکس مهرگان البرز نیما عظیمی تایید (خارج رده)
62 محمد خسروشاهی زرلین کلاک تهران خسروشاهی تایید
63 حسام زندیه کازیل آزمون تهران ملیکا غروی تایید (خارج رده)
65 علی پوررضایی همبیزی آزمون تهران محمدی تایید (خارج رده)
66 مسعود مکاری نژاد هارت بیت ابرش تهران قزوینی تایید (خارج رده)
67 علی عقیقی سوزی آزمون تهران عقیقی تایید (خارج رده)
68 احسان صفری نژاد کنتدرو حبیبی تهران نیکوپور تایید
69 حجت اله تاجیک تندرا شهداء تهران تاجیک تایید
70 کیانا فکوریان بُرن تو فلای آزمون تهران فکوریان تایید (خارج رده)
71 امیر ارسلان تنباکوکار دوبلین آزمون تهران امیر بهادر تنباکوکار تایید (خارج رده)
72 دانیال محزون برناردو آزمون تهران فرهاد کلاهی تایید (خارج رده)
73 مجید شریفی ایندیان آزمون تهران سیاه منصوری تایید (خارج رده)
74 ملیکا غروی دژان آزمون تهران ملیکا غروی تایید (خارج رده)
75 محمد خاکباز کامان چابک تهران خاکباز تایید
76 رامین شهابی فیوچر 30 آزمون تهران بشیرنژاد تایید (خارج رده)
10 سینا مجدپور کمتس بام تهران سینا مجدپور رد (انصراف کاربر)
30 علی رشیدیان شنتی بام تهران علی رشیدیان رد (انصراف کاربر)
64 سهراب معصومی کانتینوس استرن بام تهران سهراب معصومی رد (انصراف کاربر)