لیست سوارکاران ثبت نامی

چهل و یکمین رویداد پرش با اسب هیأت: اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 علیرضا میرزائی هه تاو الغدیر تهران پارسا میرزائی تایید (خارج رده)
2 میثم صفویه شارمان3 تک سواران نادری شمال تهران پاکدامن تایید (خارج رده)
3 حسام زندیه آیس ایج آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
4 رامین شهابی بست آزمون تهران شهابی تایید
5 حمزه عبادی کسپر بام تهران تایید (خارج رده)
6 فرزین فتحعلیزاده باران پاییزان تهران محمدی جو تایید
7 ابراهیم اشموعیل زینگان ابرش تهران دکتر کاشانی تایید
8 محمد حاجی یزدی ایلان ایران نوین تهران حمید حسینی تایید
9 کیوان بشیرنژاد فنتسی آزمون تهران بشیرنژاد تایید (خارج رده)
10 علیرضا قطب شریف آفابل آزمون تهران پارسا نجفی تایید
11 علیرضا میرزائی گندم الغدیر تهران بهنام برنا تایید (خارج رده)
12 امید غریبی جنیکیه وی ایندگان تهران غریبی تایید
13 رامین شهابی الویرا آزمون تهران الله دادی تایید
14 حسام زندیه دیامانتا آزمون تهران ملیکا غروی تایید (خارج رده)
15 حمزه عبادی کورنلیا بام تهران تایید (خارج رده)
16 مجید مقصودی کریستین ایران نوین تهران محمد جلال طاهری تایید
0 رضا بخشی فلاور حبیبی تهران عربی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 محمد مبین اعتدال منفرد رایکا آزمون تهران اعتدال رد (انصراف کاربر)