لیست سوارکاران ثبت نامی

یازدهمین رویداد هیأت پاکدشت: E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 مجید ساکی بارباریس توسن تهران سید علی رضا فهیم زاد تایید
2 مجید نبی لو هویا هوتا شهداء تهران نبی لو تایید
3 علی اسب افکن بهزاد الغدیر تهران ,, تایید