لیست سوارکاران ثبت نامی

یازدهمین رویداد هیأت پاکدشت: اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 اسماعیل فلاح قنبری بلک لرد چابک تهران ساسان بولحسنی تایید
2 مسعود دست پیمان ژوبین نوروز آباد تهران امیر و صدف دست پیمان تایید
3 محمد سیاه منصوری رعنا میثاق تهران میثم بو به تاش تایید
4 سعید عزتی (الونکس) توسن تهران تایید
5 سعید عزتی دامانتا بلا توسن تهران تایید (خارج رده)
6 محمد سیاه منصوری یولسا میثاق تهران تایید (خارج رده)