لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و نهمین رویداد هیأت (آزمون): سوار مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 نیلوفر سنایی زارا ایران نوین تهران نیلوفر سنایی تایید
2 فائزه برک نژاد بست آزمون تهران شهابی تایید
3 حمید کلاه دوزان کوروینوس آزمون تهران حامد راسل تایید
4 آرشا غفاری چیتا شبنم تهران محمد دشتی تایید (خارج رده)
5 اصغر کمری بید بوینگ نمک آبرود تهران کمره یی تایید
6 محمد کارخانه ای فلاسکو چابک قم محمد کارخانه تایید
7 وحید معصومی کسینجر آزمون تهران معصومی تایید (خارج رده)
8 دانیال محزون گریت آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
10 شبنم غازی دزموند ابرش تهران غازی تایید (خارج رده)
11 احسان اناری پور بیلی جی جی ابرش تهران موسوی تایید (خارج رده)
12 بردیا عزیزیان گاکلی شبنم تهران بردیا عزیزیان تایید
13 محمد زرین مون شاین شهاب تهران مون شاین تایید (خارج رده)
14 شاهین سجادیی لاوربوی بام تهران شاهین سجادی تایید
15 محمد شاهسون جاناتان چابک تهران هاله معین تایید
16 سیاوش کریمی هاینیکی نمک آبرود تهران بهنام میرزا محمدی تایید (خارج رده)
17 محمد انجمنی اواگون ایندگان تهران محمد انجمنی تایید
19 بهنام میرزامحمدی زکورین اس نمک آبرود تهران میرزا محمدی تایید
20 رحمان بشیرنژاد فنتسی آزمون تهران بشیرنژاد تایید
21 آرش سجادی کوئیرینا بام تهران آرش سجادی تایید
22 محسن مولایی آمیسلو نمک آبرود تهران طاهرعبدی تایید
23 علی عربی لیدی کویینی حبیبی تهران عربی تایید
24 ملینا صالحی بخش مایا بام تهران ملینا صالحی تایید
25 مارال تقی پور ایدانا بام تهران تقی پور تایید
27 فائزه ابوئی سلین آزمون تهران فائزه ابوئی تایید
28 آرشا غفاری روزالینا شبنم تهران سلیمان بخشی تایید (خارج رده)
29 کاوه حسینی تاوینا کاوه تهران کاوه حسینی تایید
30 حسین منتظری ایروبیک 37 نمک آبرود تهران طاهرعبدی تایید
31 وحید معصومی فورمیلیون آزمون تهران معصومی تایید (خارج رده)
32 دانیال محزون آیس ایج آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
33 لیلا کریمی شوگر آزمون تهران لیلا کریمی تایید (خارج رده)
35 نیکی معتمدی یزدی کیاشاه بام تهران آقای فرجامی تایید
36 بردیا عزیزیان نالا زد شبنم تهران بردیا عزیزیان تایید
0 محمود انجمنی اواگون ایندگان تهران انجمنی رد (انصراف کاربر)
9 کامیار وجدانی بودا ابرش تهران شرکت هورس ریس رد (انصراف کاربر)
18 مسعود مکاری نژاد سیمبا ابرش تهران شرکت اسب ریس رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
26 فائزه برک نژاد بلک بیوتی آزمون تهران شهابی رد (انصراف کاربر)
34 عباس خدام کهنکی ویکلو چابک تهران عباس خدام کهنکی رد (انصراف کاربر)
38 سیدمحمد رضوی آسنا چابک قم رضوی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)