لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و نهمین رویداد هیأت (نزاجا): C1 بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 امیر زاهدی آیرا نزاجا تهران غفاری تایید
2 سامان دارابی کامبیناتور الغدیر تهران اقای زاینده تایید
3 علی راستگوپسند دیون ون اوریس زد الغدیر تهران علی راستگوپسند تایید
4 سید حمیدرضا جوزی (واینات) الغدیر تهران جوزی تایید
5 حمیدرضا حاجی کندی جیم موریسون نزاجا تهران عباس جمالی تایید
7 امیر زاهدی ادی یلا نزاجا تهران ممقانی تایید
9 علی راستگوپسند کوپاکابانا الغدیر تهران علی راستگوپسند تایید
11 حمیدرضا حاجی کندی تارازد نزاجا تهران احسان سقاییان تایید
12 محمد مهری وات اور شهداء تهران خانم انیسی تایید
13 امیر زاهدی گریتجی نزاجا تهران رسانه تایید
13 امیرحسین دارابی (باکوبا) نزاجا تهران تایید
14 سید حمیدرضا جوزی دایریندا الغدیر تهران زاینده تایید
14 امیرحسین دارابی (وینس) نزاجا تهران تایید
15 علی راستگوپسند انریکو الغدیر تهران علی راستگوپسند تایید
15 محمد صنعتگر (لوکی زد) نزاجا تهران تایید
16 امیرحسین دارابی دوونین دی نزاجا تهران تایید