لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و نهمین رویداد هیأت (نزاجا): E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 امیرحسین گل محمدی آی سی سیولینا کمرد تهران تایید (خارج رده)
2 حمیدرضا حاجی کندی (بورلی) نزاجا تهران محمد مهدی چگینی تایید (خارج رده)
3 مجید نبی لو هویا هوتا شهداء تهران نبی لو تایید (خارج رده)
4 علی اسب افکن بهزاد الغدیر تهران ,, تایید
5 محمد سیاه منصوری فارلا میثاق تهران پرهام کردبچه تایید
6 حمیدرضا حاجی کندی فلور نزاجا تهران آقای دکتر مختاری تایید (خارج رده)
7 مهدی شفیعی فرت نزاجا تهران مهدی شفیعی تایید
8 مجید سلطانی سیلیا سیاهپوش البرز دکتر مختاری تایید (خارج رده)
9 حمیدرضا دارستانی گراتیس بنیاد امام خمینی تهران عرشیا فیض تایید
10 سید حمیدرضا جوزی ساندولو الغدیر تهران زاینده تایید
11 بهروز ضیایی گرلند دی آمور اف کمرد تهران بهروز ضیایی تایید (خارج رده)
12 حمیدرضا حاجی کندی لوئیتک نزاجا تهران سجادی تایید (خارج رده)
13 امیر زاهدی (واتینگا) نزاجا تهران فدایی تایید
0 رحمان بشیرنژاد فنتسی آزمون تهران بشیرنژاد رد (انصراف کاربر)
0 شراگیم حبیبی دیمبولا بام تهران مجتهدزاده رد (انصراف کاربر)
0 کیانا فکوریان بُرن تو فلای آزمون تهران فکوریان رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 امیر ارسلان تنباکوکار کیبانا ام آزمون تهران امیر ارسلان تنباکوکار رد (انصراف کاربر)