لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و نهمین رویداد هیأت (نزاجا): اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 امیر زاهدی الیزه نزاجا تهران دکتر حیدری تایید
2 مجید سلطانی سیسروکلینتون سیاهپوش البرز هادی بکایی تایید (خارج رده)
3 امیر زاهدی (هانس) نزاجا تهران دکتر حیدری تایید
4 هومان جلالی فرت نزاجا تهران مهدی شفیعی تایید (خارج رده)
0 محمد حاجی یزدی ایلان میثاق تهران حمید حسینعلی رد (انصراف کاربر) (انصراف کاربر) (انصراف کاربر)
0 رامین شهابی بست آزمون تهران شهابی رد (انصراف کاربر)
0 پوریا صفادل دارون ایندگان البرز امید غریبی رد (انصراف کاربر)