لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و هشتمین رویداد پرش با اسب هیأت - نزاجا: C1 بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 امیر زاهدی لاکونتینا نزاجا تهران محسن علیبیگی تایید
2 حسن صفدری مارشال نزاجا تهران آقای سلطانی تایید
3 محمد حسین مکاری نژاد کالادور ٢ ثقفی تهران - تایید
4 محمد گرایلی دلادی شهداء تهران افضلی تایید
5 امیرحسین دارابی باکوبا دی نزاجا تهران اقای محمدی تایید
6 حسن صفدری اسکادا نزاجا تهران آقای بهزاد جهانبخش تایید
7 مجید سلطانی دونکرورت دی اچ سیاهپوش البرز محسن محمدی تایید
8 فرهاد تیموری زامیرو بنیاد امام خمینی تهران بابک انصافی تایید
9 محمد حسین مکاری نژاد دنسینگ کوئین ثقفی تهران نسیم فکوریان تایید
11 امیر زاهدی ادی یلا نزاجا تهران ممقانی تایید
12 محمد محمدزاده دانت لیدی شهداء تهران مصوری تایید
13 احسان سقائیان تارازد نزاجا تهران سقائیان تایید
15 محمد حسین مکاری نژاد دونجا ثقفی تهران خانم جعفری تایید
16 حمیدرضا دارستانی اماداوس بنیاد امام خمینی تهران ریاستیان تایید
17 مجید سلطانی رنکوم میراندا سیاهپوش البرز مجید سلطانی تایید
18 امیر زاهدی گریتجی نزاجا تهران رسانه تایید
19 فرهاد تیموری چمپیون بنیاد امام خمینی تهران نیلوفر ملک تایید
20 محمد گرایلی کامونیکا شهداء تهران افضلی تایید
21 امیرحسین دارابی وینس نزاجا تهران آقای اژدری تایید
23 محمد حسین مکاری نژاد گیگانت ثقفی تهران امیر سلیمی تایید
24 محمد میلانی ایروبیک 37 نزاجا تهران محمد میلانی تایید (خارج رده)
26 حمیدرضا حاجی کندی (جیم موریس) نزاجا تهران تایید
27 امیرحسین دارابی (کویین زد) الغدیر تهران تایید
28 حمیدرضا حاجی کندی (دودسا) نزاجا تهران تایید
29 امیر زاهدی آیرا نزاجا تهران تایید
30 امیرحسین دارابی (دوونین دی) الغدیر تهران تایید
31 حسن صفدری (کوییت ولتو) نزاجا تهران تایید
32 حسن صفدری (برندا) نزاجا تهران تایید
33 حسن صفدری (کوآنس) نزاجا تهران تایید
0 محمد گرایلی مدونا شهداء تهران افضلی رد (انصراف کاربر)
10 حسن صفدری لوودویگا نزاجا تهران مهندس علی محمدی رد اسب کوییت وَلِتو (انصراف کاربر)
14 حسن صفدری کویین نزاجا تهران آقای سلطانی رد (انصراف کاربر)
22 حسن صفدری گراندتینیو نزاجا تهران دانیال سلیمانی رد نام اسب کوآنس می باشد (انصراف کاربر)