لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و هشتمین رویداد پرش با اسب هیأت - نزاجا: سوار مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 میثم مانده گاری سیدنی نزاجا تهران علیرضا مانده گاری تایید
2 سجاد قربانی مقدم آگوستینا ثقفی تهران آقای سلیمی تایید
3 مجید سلطانی سیسروکلینتون سیاهپوش البرز هادی بکائی تایید (خارج رده)
4 مسیح فارسی دامانتا بلا توسن تهران خانم دکتر مریم فتحی تایید
6 محمودرضا عشقی گود بوی کمرد تهران کاظمی تایید
7 مجید حسینی ایلدرم نزاجا تهران نزاجا تایید اسب مدارکش در فدراسیون موجوده قبلا پریده.
8 محمد عطاردی تیک تاک شایان شرق تهران صبحانی تایید (خارج رده)
9 امید حسین گرکانی لندجونکر سمند تهران فریبا گل محمدی تایید (خارج رده)
12 محمدعلی سلیم خان طوفان نزاجا تهران محمدعلی سلیم خان تایید
13 مجید نبی لو هویا هوتا شهداء تهران نبی لو تایید (خارج رده)
15 امیر فدایی ویونا آذین توسن تهران امیر فدایی تایید
16 جاوید بریری دوونین دی نزاجا تهران سید جواد جلالی تایید
17 امیر حسین فضلعلی کاناوالاریو کوثر تهران کوثر تایید
18 اکبر حسنی نیوجرسی نزاجا تهران اکبر حسنی تایید
19 سجاد قربانی مقدم کاسپین ثقفی تهران علیخانی تایید
20 مجید سلطانی سیلیا سیاهپوش البرز دکتر مختاری تایید (خارج رده)
21 کیوان ساعدی کوئیناسیتی شهداء تهران کیوان ساعدی تایید
22 محمدحسین سالم روزگار نزاجا تهران سالم تایید
23 محمد حسین مکاری نژاد سان کارلوس ثقفی تهران علیرضا معتمدراد تایید (خارج رده)
24 محمد گرایلی کامانتازد شهداء تهران افضلی تایید (خارج رده)
25 محمد عطاردی گوزل شایان شرق تهران روفوگر تایید (خارج رده)
26 ابوالفضل ایلخانی گاروس نزاجا تهران عرب تایید
31 شایان عزیزی (سوئینی) نزاجا تهران تایید
32 معراج شکاری (دودسا) نزاجا تهران تایید
33 مهدی جهانشاهی جواران آنت نزاجا تهران تایید
34 حمیدرضا حاجی کندی (فلو ور) نزاجا تهران تایید (خارج رده)
0 نسرین مقدس ارمیکه چیتگر تهران خانم مقدس رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 جلال کارگری پیوسی میلاد صدر تهران اقای کارگری رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 تانیا ساپینی تارگت الوند تهران ساپینی رد (انصراف کاربر)
0 میثم جاویدوند کالاندرو زد آزمون تهران میثم جاوید رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
5 ودود ممقانیان اسکادا نزاجا تهران ممقانیان رد (انصراف کاربر)
10 امیر محمد حسینعلی کایا میثاق تهران حمید حسینعلی رد (انصراف کاربر)
11 محمد کریم فریوری توایست اپل نزاجا تهران محمدکریم فریوری رد (انصراف کاربر)
14 محمد محمدزاده رِبِکا شهداء تهران موسوی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)