لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و هشتمین رویداد پرش با اسب هیأت - نزاجا: اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
2 مسعود مظفری اوا ملینا نزاجا تهران سرهنگی تایید
3 حمیدرضا دارستانی گراتیس بنیاد امام خمینی تهران عرشیا فیض تایید
4 سعید عزتی ویونا آذین توسن تهران امیر فدایی تایید (خارج رده)
5 محمد گرایلی هیرو سمند تهران خانم نیلوفر قیدی تایید
6 مجید سلطانی سیسروکلینتون سیاهپوش البرز هادی بکائی تایید (خارج رده)
7 امیرحسین دارابی اسکای مستر نزاجا تهران تایید
8 محمد صنعتگر (مجیک) نزاجا تهران تایید
9 امیرحسین دارابی (گل آرا) نزاجا تهران تایید
10 محمد محمدزاده (ربکا) شهداء تهران تایید
1 محمد گرایلی کامانتازد شهداء تهران افضلی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)