لیست سوارکاران ثبت نامی

پنجمین مسابقات پرش با اسب جام آزمون: مالکین o2

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 فرشاد بهشتی دوحا بام تهران بهشتی تایید
2 عماد فرامرزی بی هپی آزمون تهران اعتمادی تایید
3 سپنتا مهاجر بیگ استار آزمون تهران مهاجر تایید
4 پیام رحیمی لرد گرانوس بام تهران شرکت سفیر استون تایید
5 داریوش اصل زعیم دابرینا اس آزمون تهران داریوش اصل زعیم تایید
6 موسی زمان زاده ویرانده بام تهران زمان زاده تایید
7 آفرین مقدم اسبرانزا اس آزمون تهران آفرین مقدم تایید
8 نگار صدرزاده ورینا اچ آزمون تهران حضرتی پور تایید
9 محمد خاکباز کامان چابک تهران خاکباز تایید
10 امیرحسین قلندر ایر پاتر دب ز فرمان آرا البرز قلندر تایید
11 محسن فلاحیان اکستریم بام تهران فلاحیان تایید
12 سینا مجدپور سوت آرژانتینا بام تهران سینا مجدپور تایید
13 کیان کمال فر وینزور آزمون تهران کیان کمال فر تایید
14 ندا خیری فاریتا بام تهران علی رحمتی تایید
15 پیام رحیمی پاپیتال بام تهران شرکت سفیر استون تایید
16 حسین یوسفی ائیرا ار پی آزمون تهران یوسفی تایید
17 مهدی نعمتی کاسادو زد بام تهران علیرضا معتمدراد تایید
18 علی راستگوپسند انریکو الغدیر تهران علی راستگوپسند تایید
19 پویا یوسفی دانته آزمون تهران پور رضایی تایید
20 محمد ابراهیم تدین پگاسوس آزمون تهران محمدابراهیم تدین تایید
21 بهروز ضیایی کاپیتانو کمرد تهران بهروز ضیایی تایید
22 اندیشه طلایی بلاجیو ابرش تهران طلایی تایید
23 شهاب نجفی سلطان خان فرمان آرا تهران مهندس مرادی تایید
24 امیرحسین قلندر لاور بوی زد فرمان آرا البرز قلندر تایید
25 مرضیه مرادی ام بی تیوکس توسن تهران پارت تایید
26 محسن فلاحیان کابانا بام تهران ابراهیم فلاحیان تایید
27 موسی زمان زاده گلدراش بام تهران زمان زاده تایید
28 آفرین مقدم بنان زد آزمون تهران آقای جهانبین تایید
29 پیام رحیمی سانتیاگو بام تهران شرکت سفیر استون تایید
30 رویا بهرامی سندروبوی آریاسب تهران دیانا اجعلی تایید
31 محمد خاکباز نیکسون بی چابک تهران خاکباز تایید
32 گلاره محمدی امیلی آزمون تهران عیسی وند تایید
33 سینا مجدپور اس ام پاریس بام تهران سینا مجدپور تایید
34 داریوش اصل زعیم میس داگلاس آزمون تهران داریوش اصل زعیم تایید
35 فرزان رضایی زوکچرو الغدیر تهران فرزان رضایی تایید
36 فرزان رضایی گامورا الغدیر تهران فاطمة رضایی تایید
37 سینا مجدپور دریم سینا بام تهران نیلا مجدپور تایید
38 محسن امینی بغداد امینی تهران سید مهدی طباطبایی تایید
39 محمد ولی اله آریتون اسب ایران تهران ولی الله تایید
40 ابوالفضل ملک لو ایمجین ابرش البرز . تایید
41 محمد ولی اله فورینکا اسب ایران تهران ولی اله تایید
42 رضا روزبهانی ساندولو بام تهران روزبهانی تایید
43 ابوالفضل ملک لو فورمیلیون ابرش البرز ملک لو تایید
44 فرشاد بهشتی بربری بام تهران بهشتی تایید
45 سپنتا مهاجر کازابلانکا آزمون تهران پوررضایی تایید
0 علی رشیدیان شنتی بام تهران علی رشیدیان رد (انصراف کاربر بعد مهلت)
0 علی رشیدیان شنتی بام تهران . رد اشتباه اپراتور