لیست سوارکاران ثبت نامی

پنجمین مسابقات پرش با اسب جام آزمون: B جوانان

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 احسان سقائیان تارازد نزاجا تهران سقائیان تایید
2 محمد سیاه منصوری فارلا میثاق تهران پرهام کردبچه تایید
3 محمدابوالحسنی زاده بونو آزمون تهران ابوالحسنی زاده تایید
4 سعید کلانتری فورسایت بام تهران اقای احمدی تایید
5 سروش بلدی رزاکر فایر فاکس آزمون تهران سروش بلدی تایید
6 دینا حبیبی توآندو ون د ویو لوی حبیبی تهران حبیبی تایید توآندو لَوی
7 امیرپاشا مشهدی رویال کاسینی آرش تهران مشهدی تایید
8 علیرضا هفت برادران شیوا جم اصفهان برادران تایید
9 محمدابوالحسنی زاده ایزارلا آزمون تهران ابوالحسنی زاده تایید
10 سعید کلانتری هارتاگو زِد بام تهران شرکت سفیر استون تایید
0 سیدایمان حسینی چارلی آریاسب تهران آقای داوری رد