لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و هفتمین رویداد هیأت: اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 سامان دارابی مون لایت الغدیر تهران اقای نجفی تایید
3 شایان شایگان (کاسو) بام تهران خانم کامیابی تایید (خارج رده)
5 جهانگیر جهان بین گلدپلی آزمون تهران خانم آفرین مقدم تایید (خارج رده)
6 حمیدرضا دارستانی گراتیس بنیاد امام خمینی تهران عرشیا فیض تایید
7 دانیال انوشه ئی سیلوانا آزمون تهران کریمی تایید (خارج رده)
8 علیرضا قطب شریف آفابل آزمون تهران پارسا نجفی تایید
9 امید غریبی اواگون ایندگان تهران انجمنی تایید (خارج رده)
10 الهام فرد سلین آزمون تهران فائزه ابوئی تایید (خارج رده)
11 شایان شایگان کران زد بام تهران ثبات تایید (خارج رده)
12 رضا بخشی فلاور آرام تهران عربی تایید (خارج رده)
15 سامان دارابی لیان مقدم تهران تایید (خارج رده)
0 فرزین فتحعلیزاده باران پاییزان تهران محمدی جو رد (انصراف کاربر)
2 سجاد ره انجام کنتندرو مقدم تهران آقای شهاب مقدم رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
4 رضا بخشی لیدی کویینی آرام تهران عربی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
13 سجاد ره انجام لیدی زیراکو مقدم تهران آقای شهاب مقدم رد (انصراف کاربر) (خارج رده)