لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و ششمین رویداد پرش با اسب هیأت (نزاجا): سوار مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
0 مجید سلطانی سیلیا سیاهپوش البرز دکتر مختاری تایید (خارج رده)
1 ساجد حسینی فرد هکتور سیاهپوش تهران ساجد هسینی تایید (خارج رده)
2 مهدی جهانشاهی جواران سومار نزاجا تهران نزاجا تایید
3 ابوالفضل ایلخانی گاروس نزاجا تهران عرب تایید
4 ودود ممقانیان اسکادا نزاجا تهران ممقانیان تایید
5 مجید حسینی ایلدرم نزاجا تهران نزاجا تایید اسب دارای داغ می باسد و مدارک ان در فدراسیون موجود است و قبلا در مسابقات هییت سوارکاری استان تهران سرکت کرده .اما سوارکار مرتبه ی اول میباشد که شرکت میکند.
6 امیر حسین صادقی زمانی مالدینا بنیاد امام خمینی تهران سمن کرملو تایید
7 محمدحسین سالم روزگار نزاجا تهران سالم تایید
8 محمد کریم فریوری توایست اپل نزاجا تهران محمدکریم فریوری تایید
9 مهدی صبوری سرقین اطلس نزاجا تهران اقای رسولی تایید
10 سجاد قربانی مقدم آگوستینا ثقفی تهران سلیمی تایید
11 علی پولادوند جی جی کوثر تهران علی پولادوند تایید (خارج رده)
12 مجید نبی لو هویا هوتا شهداء تهران عامری تایید (خارج رده)
13 کیوان ساعدی کوئیناسیتی شهداء تهران کیوان ساعدی تایید
14 ویونا معتمد هاشمی اورالیوس ماکسیمیوس نزاجا تهران صفدری تایید
15 مهران اصغری (ملینا) نزاجا تهران مهران اصغری تایید
17 جاوید بریری دوونین دی نزاجا تهران سیدجواد جلالی تایید
18 محمد ریاستیان اماداوس بنیاد امام خمینی تهران ریاستیان تایید
19 علیرضا معتمد راد سان کارلوس ثقفی تهران علیرضا معتمدراد تایید (خارج رده)
21 ابوالفضل ایلخانی امبر نزاجا تهران عرب تایید
22 اکبر حسنی نیوجرسی نزاجا تهران اکبر حسنی تایید
23 امیرحسین سجادی بمی لوئیتک نزاجا تهران سجادی تایید
24 امیر حسین صادقی زمانی بابیدا بنیاد امام خمینی تهران امیر حسین صادقی تایید
25 مسعود کارخانه (کوئین زد) نزاجا تهران ملک نیا تایید
27 معراج شکاری نسا نزاجا تهران تایید
32 مرتضی قنبریان (کاردوسو) نزاجا تهران تایید (خارج رده)
33 مهدی سلیمانی (کوهانس) نزاجا تهران تایید
0 زهرا نظری اِنزو آزمون تهران زهرا نظری رد - (انصراف کاربر)
0 شهاب شاه ابراهیم آلووت آریاسب تهران هادی ساعی رد (انصراف کاربر)
0 امیررضا مقدم ایبو مقدم تهران امیررضا مقدم رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
16 میثم مانده گاری سیدنی نزاجا تهران علیرضا مانده گاری رد (انصراف کاربر)
20 محمودرضا عشقی گود بوی کمرد تهران کاظمی رد (انصراف کاربر)
26 رسول مهرانی ایریس بنیاد امام خمینی تهران هدیش مال رد (انصراف کاربر)