لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و ششمین رویداد پرش با اسب هیأت (نزاجا): اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 امیر زاهدی امیلی نزاجا تهران شفیعی تایید
2 رضا جعفری نونیکس نزاجا تهران وحید احیایی قدرتی تایید
3 حمیدرضا دارستانی گراتیس بنیاد امام خمینی تهران عرشیا فیض تایید
5 مسعود مظفری دلیکازد نزاجا تهران نزاجا تایید
7 امیر زاهدی الیزه نزاجا تهران دکتر حیدری تایید
9 حمیدرضا دارستانی رین گلد بنیاد امام خمینی تهران براتی تایید
11 محمد صنعتگر (کرانی) نزاجا تهران تایید
12 محمد صنعتگر (مجیک) نزاجا تهران تایید
13 رسول مهرانی (آیریس) بنیاد امام خمینی تهران تایید
4 محمد سیاه منصوری شاینینگ میثاق تهران حسین انصاری رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
6 امیرحسین گل محمدی اسکای کمرد تهران لیلاز رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
8 مجید سلطانی سیلیا سیاهپوش البرز دکترمختاری رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
10 محمد گرایلی کامانتازد شهداء تهران افضلی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)