لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و پنجمین رویداد هیأت: O2 مالکین

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 علی راستگوپسند دیون ون اوریس زد الغدیر تهران علی راستگوپسند تایید
2 سجاد ره انجام جیانتی مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید (خارج رده)
3 شراگیم حبیبی بربری بام تهران تایید (خارج رده)
4 علیرضا خوشدل زرونا بام تهران تایید (خارج رده)
5 موسی زمان زاده (تاو) بام تهران تایید
6 مجید سلطانی رنکوم میراندا سیاهپوش البرز مجید سلطانی تایید
7 غزل قدیری آنجل بام تهران قدیری تایید (خارج رده)
8 هاشم ذنوبی بیکسی ابرش تهران احسان اسدی تایید (خارج رده)
9 نازنین زاینده کوپایی ویولت الغدیر تهران زاینده تایید
10 فرزان رضایی زوکچرو الغدیر تهران فرزان رضایی تایید
11 مهدی کاوسی یونیورس بام تهران تایید (خارج رده)
12 سهراب معصومی کندی من بام تهران سهراب معصومی تایید
13 محمد رضا طراحیان آیری گلد ج س حبیبی تهران نگار جهان بین تایید (خارج رده)
14 حمید حاجیلو (هریسون) آریاسب تهران تایید (خارج رده)
15 شراگیم حبیبی (دوها) بام تهران تایید (خارج رده)
16 محمد خاکباز کامان چابک تهران خاکباز تایید
17 رادمرد هوشمند کاره تینو گولد بام البرز هوسمند تایید (خارج رده)
18 سید حمیدرضا جوزی دایریندا الغدیر تهران زاینده تایید
19 رامین شهابی فنتسی آزمون تهران ... تایید (خارج رده)
20 علیرضا خوشدل لرد زد بام تهران تایید (خارج رده)
21 موسی زمان زاده (یوروفی) بام تهران تایید
22 مرتضی علی آ بادی (بیسکویت) آزمون تهران تایید (خارج رده)
23 ابوالفضل محمدزاده استلا ابرش تهران انتظاری تایید (خارج رده)
24 کاظم وجدانی (ای فیم) آریاسب تهران تایید (خارج رده)
25 محمد ابراهیم تدین پگاسوس آزمون تهران محمدابراهیم تدین تایید
26 علی رشیدیان شنتی بام تهران علی رشیدیان تایید
27 شراگیم حبیبی (مگنولیا) بام تهران تایید (خارج رده)
28 علی عزیزنیا کربن ارا NRW بام تهران تایید (خارج رده)
29 محمد حاجی یزدی هارت بیت ایران نوین تهران امیر صبوری تایید (خارج رده)
30 مجید سلطانی هارمونی وی دی ال سیاهپوش البرز مجیدسلطانی تایید (خارج رده)
31 جلال کارگری پیوسی میلاد صدر تهران علیرضا جمشیدی تایید (خارج رده)
32 هاشم ذنوبی کاسپر ابرش تهران احسان اسدی تایید (خارج رده)
33 محمد گرایلی مدونا شهداء تهران افضلی تایید (خارج رده)
34 حامد دبیران فیلیپ ایندگان تهران دبیران تایید
35 مهدی کاوسی (کندرات) بام تهران تایید (خارج رده)
36 علیرضا خوشدل (بیگ استار) بام تهران تایید (خارج رده)
37 موسی زمان زاده گلدراش بام تهران تایید
38 امید غریبی الاید ایندگان تهران غریبی تایید (خارج رده)
39 شراگیم حبیبی (کریوتا) بام تهران تایید (خارج رده)
40 سپنتا مهاجر بیگ استار آزمون تهران تایید
41 سید حمیدرضا جوزی انریکو الغدیر تهران راستگو پسند تایید
42 محمد خاکباز نیکسون بی چابک تهران خاکباز تایید
43 سید محمد جواد قزوینی هارت تو بیت ابرش تهران قزوینی تایید
44 ندا خیری فاریتا بام تهران علی رحمتی تایید
45 حمید حاجیلو (زوریتو) آریاسب تهران تایید (خارج رده)
46 سجاد ره انجام کارلو مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید (خارج رده)
47 حمیدرضا حسینی دایموند مقدم تهران یزدانی تایید (خارج رده)
48 علی راستگوپسند کوپاکابانا الغدیر تهران علی راستگوپسند تایید
49 نازنین زاینده کوپایی ادرین الغدیر تهران زاینده تایید
50 محمد نقاش بی هپی آزمون تهران اعتمادی تایید (خارج رده)
51 شراگیم حبیبی گلدپلی بام تهران تایید (خارج رده)
52 علیرضا خوشدل چکابلو بام تهران تایید (خارج رده)
53 موسی زمان زاده ویرانده بام تهران تایید
54 مجید سلطانی دونکرورت دی اچ سیاهپوش البرز محسن محمدی تایید (خارج رده)
55 سلمان ثقفی دیمبولا ثقفی تهران تایید
56 هاشم ذنوبی بیوتی ابرش تهران احسان اسدی تایید (خارج رده)
57 مرتضی قنبریان لیلیُم نزاجا تهران قنبریان تایید
58 سهراب معصومی کانتینوس استرن بام تهران سهراب معصومی تایید
59 مهدی کاوسی (لیدی) بام تهران تایید (خارج رده)
60 اندیشه طلایی بلاجیو ابرش تهران طلایی تایید
61 احمدرضا کریمیان خمسه فمی بام تهران کریمیان تایید
62 مسلم ایزدی دانته آزمون تهران ایزدی تایید
0 مصطفی رشتیانی زارنیتزا آریاسب تهران نبوی نژاد رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 حامد افضلی کامونیکا شهداء تهران حامد افضلی رد - (انصراف کاربر)
0 جعفر افضلی دلادی شهداء تهران جعفر افضلی رد - (انصراف کاربر)
0 آریانا روانبخش جاست کاناورا سازندگان تهران روانبخش رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 آریانا روانبخش سو هود سازندگان تهران روانبخش رد روانبخش - (انصراف کاربر) (خارج رده)