لیست سوارکاران ثبت نامی

دهمین رویداد پاکدشت - یادواره شهید مهدی فتحی: D1 بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
5 عرشیا فیض شنل ریور بنیاد امام خمینی تهران عرشیا فیض تایید
6 امیر زاهدی زنیت نزاجا تهران جوادیان تایید
10 امیر زاهدی ادی یلا نزاجا تهران تایید (خارج رده)
3 سینا عزتی یلسر توسن تهران فاطمه فتحی تایید
4 فرهاد تیموری چمپیون بنیاد امام خمینی تهران ملک تایید
2 یوسف احمدی بیچ توسن تهران یوسف احمدی تایید
7 امیر زاهدی گریتجی نزاجا تهران ممقانی رد - (انصراف کاربر)
8 مجید نبی لو والدورا دی اج زد شهداء تهران سیانکی رد - (انصراف کاربر)
9 کیوان بشیرنژاد فاروخ آزمون تهران بشیرنژاد رد - (انصراف کاربر)
1 سعید عزتی آدرینا زد توسن تهران حمیده فتحی رد - (انصراف کاربر)