لیست سوارکاران ثبت نامی

دهمین رویداد پاکدشت - یادواره شهید مهدی فتحی: سوار مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
4 امیر فدایی ویونا آذین توسن تهران امیر فدایی تایید
6 علیرضا قیدر کیلیپس توسن تهران محمد حسین فرج اللهی تایید
1 مسیح فارسی یلسر توسن تهران فاطمه فتحی رد - (انصراف کاربر)
2 محمد گرایلی گلادیاتور سمند تهران آقای صبوری رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
3 محمد گرایلی دیوت سمند تهران آقای آزاد رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
5 بردیا عزیزیان نالا زد شبنم تهران بردیا عزیزیان رد - (انصراف کاربر)
7 مجید نبی لو والدورا دی اج زد شهداء تهران سیانکی رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
8 امیرحسین داداشزاده سیندا بیوراسب تهران امیرحسین داداشزاده رد - (انصراف کاربر)
9 شهسوار زمانی کانسپتوس ابرش تهران ابوالفضل ملک لو رد - (انصراف کاربر) - (انصراف کاربر) (خارج رده)
10 علیرضا برخوردار تاپلس د بنوئل بام تهران علی برخوردار رد - (انصراف کاربر)
11 حمیدرضا حسینی بالدی گراف مقدم تهران یوسفی رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)