لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و سومین رویداد هیأت: C1 بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 مجید سلطانی هارمونی وی دی ال سیاهپوش البرز مجیدسلطانی رد - (انصراف کاربر)
2 مجید سلطانی رنکوم میراندا سیاهپوش البرز مجیدسلطانی رد - (انصراف کاربر)
3 سعید عزتی دامانتا بلا توسن تهران دکتر مریم فتحی رد - (انصراف کاربر)
4 سعید عزتی بالورا توسن تهران دکتر علی فتحی رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
5 حمیدرضا حاجی کندی الیوت شهداء تهران آقای ذوالفقاری رد - (انصراف کاربر)
6 حمیدرضا حاجی کندی جیم موریسون نزاجا تهران آقای جمالی رد - (انصراف کاربر)
7 حمیدرضا حاجی کندی دودسا نزاجا تهران آقای الهیان رد - (انصراف کاربر)
8 امیرحسین ریحانیان ادوارد شهداء تهران ریحانیان رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
9 امیر هاشم پور ارونگو نوروز آباد تهران شبستری هورسز رد - (انصراف کاربر)
10 امیر هاشم پور کالباریو نوروز آباد تهران شبستری هورسز رد - (انصراف کاربر)
11 بهرام وجدانی تورنتو نوروز آباد تهران شبستری هورسز رد - (انصراف کاربر)
12 بهرام وجدانی سلیما نوروز آباد تهران شبستری هورسز رد - (انصراف کاربر)
13 بهرام وجدانی زرونا شهداء تهران رحمتی رد - (انصراف کاربر)
14 رضا جعفری سیدنی نزاجا تهران علیرضا مانده گار رد - (انصراف کاربر)
15 امیرحسین دارابی کویین زد نزاجا تهران مهمدی رد - (انصراف کاربر)
16 امیرحسین دارابی جامبو نزاجا تهران دکتر میری رد - (انصراف کاربر)
17 علیرضا میرزائی وینزور الغدیر تهران خانم پانیذ صفا رد - (انصراف کاربر)
18 هومان جلالی کارولین ام نزاجا تهران فرنام عمیقی رد - (انصراف کاربر)
19 بهروز ضیایی کاپیتانو کمرد تهران بهروز ضیایی رد - (انصراف کاربر)
20 محمد زرین موستانگ شهاب تهران شهاب حاجی احمدی رد - (انصراف کاربر)
21 محمد زرین هکتور شهاب تهران شهاب حاجی احمدی رد - (انصراف کاربر)
22 محمد گرایلی کامونیکا شهداء تهران افضلی رد - (انصراف کاربر)
23 محمد گرایلی دلادی شهداء تهران افضلی رد - (انصراف کاربر)