لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و سومین رویداد هیأت: اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 امیر محمد حسینعلی کایا شهاب تهران حمید حسینعلی رد
2 محمد گرایلی هیرو سمند تهران خانم قیدی رد
3 امید حسین گرکانی لندجونکر سمند تهران فریبا گل محمدی رد (خارج رده)
4 حسن محمدزاده سانیما شهداء تهران حسن محمدزاده رد (خارج رده)
5 رضا جعفری نونیکس نزاجا تهران وحید احیایی قدرتی رد
6 محسن جدیدی الباترس دو پچیس شهداء تهران جدیدی رد
7 سجاد عابدینی کشمیر مرکز پرورش اسب کیان تهران سجاد عابدینی رد (خارج رده)
8 قدرت اله گراوند گلادیاتور سمند تهران اقای دکتر صبوری رد (خارج رده)
9 قدرت اله گراوند دیوت سمند تهران اقای ازاد رد (خارج رده)
10 سید یونس باقری ایگل الغدیر تهران یونس باقری رد (خارج رده)
11 علیرضا میرزائی هه تاو الغدیر تهران پارسا میرزائی رد
12 علیرضا میرزائی هه تاو الغدیر تهران پارسا میرزائی رد (خارج رده)
13 هومان جلالی ملورین کوثر تهران قنبری رد
14 محسن جدیدی مونتروز شهداء تهران دوللو قاجار رد
15 محمد حسین مکاری نژاد آیکتچر ثقفی تهران اقای سلیمی رد