لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و سومین رویداد هیأت: اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 امیر محمد حسینعلی کایا شهاب تهران حمید حسینعلی رد - (انصراف کاربر)
2 محمد گرایلی هیرو سمند تهران خانم قیدی رد - (انصراف کاربر)
3 امید حسین گرکانی لندجونکر سمند تهران فریبا گل محمدی رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
4 حسن محمدزاده سانیما شهداء تهران حسن محمدزاده رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
5 رضا جعفری نونیکس نزاجا تهران وحید احیایی قدرتی رد - (انصراف کاربر)
6 محسن جدیدی الباترس دو پچیس شهداء تهران جدیدی رد - (انصراف کاربر)
7 سجاد عابدینی کشمیر مرکز پرورش اسب کیان تهران سجاد عابدینی رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
8 قدرت اله گراوند گلادیاتور سمند تهران اقای دکتر صبوری رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
9 قدرت اله گراوند دیوت سمند تهران اقای ازاد رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
10 سید یونس باقری ایگل الغدیر تهران یونس باقری رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
11 علیرضا میرزائی هه تاو الغدیر تهران پارسا میرزائی رد - (انصراف کاربر)
12 علیرضا میرزائی هه تاو الغدیر تهران پارسا میرزائی رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
13 هومان جلالی ملورین کوثر تهران قنبری رد - (انصراف کاربر)
14 محسن جدیدی مونتروز شهداء تهران دوللو قاجار رد - (انصراف کاربر)
15 محمد حسین مکاری نژاد آیکتچر ثقفی تهران اقای سلیمی رد - (انصراف کاربر)