لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و یکمین رویداد هیأت - گرامیداشت هفته بسیج: اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
3 محمد گرایلی پاپیلون اسنومن شهداء تهران نریمانی تایید (خارج رده)
4 محمد گرایلی هیرو سمند تهران آقای حیدری تایید
6 حمیدرضا حسینی لیندا مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید (خارج رده)
9 محمد رضا طراحیان ژاکلین کندی حبیبی تهران خانم جعفریان تایید
10 فرزان رضایی گامورا الغدیر تهران خانم فاطمه رضایی تایید (خارج رده)
11 میثم صفویه کندر196 تک سواران نادری شمال تهران اقای پاکدامن تایید
12 علیرضا علیرضایی سیدو زد جم تهران احمدی تایید
13 محمد حسین مکاری نژاد دونجا ثقفی تهران سیما جعفری تایید (خارج رده)
16 سعید رضا ساعدی کوئیک لیدی زد آریاسب تهران پورشیرازی تایید
1 علیرضا الماسی نیا گلینه شهر الماس تهران رحیمه دادآور رد (خارج رده)
2 علیرضا الماسی نیا آیدیلت شهر الماس تهران رحیمه دادآور رد (خارج رده)
5 محمد رسول رحیم زاده نایا فرمان آرا البرز حقیقی رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
7 حمیدرضا حسینی بالدی گراف مقدم تهران یوسفی رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
8 محمد حسین مکاری نژاد آیکتچر ثقفی تهران سلیمی رد - (انصراف کاربر)
14 عرفان جوانمرددلدار بت من چیتگر تهران عرفان جوانمرد رد - (انصراف کاربر)
15 میلاد عطار ران فور چیف بیوراسب تهران میلاد و سعید عطار رد - (انصراف کاربر)