لیست سوارکاران ثبت نامی

سی اُمین رویداد هیأت - هشتمین رویداد هیأت پاکدشت: ِD1 بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 سعید عزتی آی گل نکونام توسن تهران دکتر مریم فتحی تایید
2 سعید عزتی آدرینا زد توسن تهران حمیده فتحی تایید
3 سعید عزتی دامانتا بلا توسن تهران دکتر مریم فتحی تایید
4 محمد محمدزاده آی سی سیولینا نوروز آباد تهران رازگردانی تایید
5 محمد زرین موستانگ شهاب تهران تایید
6 علیرضا میرزائی گامورا الغدیر تهران تایید