لیست سوارکاران ثبت نامی

سی اُمین رویداد هیأت - هشتمین رویداد هیأت پاکدشت: E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 سعید عزتی ویونا آذین توسن تهران امیر فدایی تایید
4 سینا عزتی یلسر توسن تهران سینا عزتی تایید
5 یوسف احمدی بیچ توسن تهران یوسف احمدی تایید
6 یوسف احمدی آدرینا زد توسن تهران حمیده فتحی تایید
7 مجید ساکی بارباریس توسن تهران سید علی رضا فهیم زاد تایید
8 محمد سیاه منصوری پرند میثاق تهران رویا بنایی تایید
9 پانیذ صفا پیکاسو الغدیر تهران پانیذ صفا تایید
10 محمد سیاه منصوری یولسا میثاق تهران احسان سیاه منصوری تایید
12 محمد زرین لاولی شهاب تهران تایید (خارج رده)
13 پانیذ صفا اودیسه الغدیر تهران تایید
2 یوسف احمدی آدرینا زد توسن تهران حمیده فتحی رد - (انصراف کاربر)
3 یوسف احمدی بیچ توسن تهران یوسف احمدی رد - (انصراف کاربر)
11 علیرضا میرزائی گامورا الغدیر تهران دکتر اسماعیل زاده رد - (انصراف کاربر)