لیست سوارکاران ثبت نامی

سی اُمین رویداد هیأت - هشتمین رویداد هیأت پاکدشت: سوار مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 حمیده فتحی دامانتا بلا توسن تهران دکتر مریم فتحی تایید
3 ترانه رضائی ماکسیموس الغدیر تهران ترانه رضائی تایید
4 علیرضا قیدر کیلیپس توسن تهران محمدحسین فرج اللهی تایید
5 بیتا اخگر سایمون الغدیر تهران بیتا اخگر تایید
6 سید یونس باقری ایگل الغدیر تهران یونس باقری تایید
7 سیدعلیرضا فهیم زاد بارباریس توسن تهران سید علی رضا فهیم زاد تایید
8 رضا یوسفی اودیسه الغدیر تهران خانم پانیذ صفا تایید
9 علی رضا نبی تبار عمیزینگ نوروز آباد تهران نبی تبار تایید
10 مسیح فارسی یلسر توسن تهران فاطمه فتحی تایید
2 مسیح فارسی میشا توسن تهران سینا عزتی رد - (انصراف کاربر)