لیست سوارکاران ثبت نامی

سی اُمین رویداد هیأت - هشتمین رویداد هیأت پاکدشت: اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 سعید عزتی الونیکس توسن تهران آقایان میثم یعقوبی.علیرضا قیدر تایید
2 سعید عزتی کیلیپس توسن تهران محمد حسین فرج اللهی تایید (خارج رده)
3 مسعود دست پیمان ژوبین نوروز آباد تهران امیر و صدف دست پیمان تایید
5 محمد محمدزاده رِبِکا نوروز آباد تهران موسوی تایید (خارج رده)
6 محمد زرین (لاولی) شهاب تهران تایید (خارج رده)
4 محمد سیاه منصوری رعنا میثاق تهران میثم بو به تاژ رد - (انصراف کاربر)