اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
کلازین528210000960210مادیان1386/02/23کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندتهراننزاجا جزئیات
سیلوانا کوئین985154000036723مادیان1390/07/05هلشتاین - Holsteinerنیله Grayایرانتهرانبام جزئیات
زافیرو-اِس528210000493916اخته1383/01/29کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندتهرانرخش صبا جزئیات
سیلیا276321210046185مادیان1392/12/01هلشتاین - Holsteinerکرنگ Chestnutهلندتهرانسیاهپوش جزئیات
اسکای هورس985154000033174نریان1384/03/01ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانتهرانبام جزئیات
اسکای364099600004628مادیان1392/02/12کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayایرانتهرانکمرد جزئیات
اراسکو985170002976708اخته1383/01/29هانوورین - Hanoverianنیله Grayآلمانتهرانکوثر جزئیات
دن دیگو528008080172808اخته1387/04/12کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانبام جزئیات
بن کینگ985170003050891نریان1386/03/07وست فالن - Westphalianکهر Bayآلمانتهران  جزئیات
آسنا528210000756326مادیان1384/01/08کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهران  جزئیات
لرد براوو100094100001347نریان1386/03/01هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهرانحبیبی جزئیات
کنتدرو985154000033474مادیان1385/01/09هلشتاین - Holsteinerکهر Bayآلمانتهرانحبیبی جزئیات
اسکای چیف بیور364099600001546نریان1393/01/01تروبرد - Thoroughbredکهر Bayایرانتهرانبیوراسب جزئیات
کویت آگو985154000033856نریان1382/03/23هلشتاین - Holsteinerکهر Bayآلمانتهرانحبیبی جزئیات
فیلز دکوی دام اس981100000379822نریان1384/11/04بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodکهر Bayبلژیکتهرانحبیبی جزئیات
ریانا100094100001345مادیان1384/02/02وست فالن - Westphalianکرنگ Chestnutآلمانتهرانحبیبی جزئیات
آکوروس985170002314199اخته1385/03/07هلشتاین - Holsteinerکهر Bayآلمانتهرانحبیبی جزئیات
ایگل364099600002867اخته1390/01/02دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانالغدیر جزئیات
میکی هیمه985154000034012مادیان1384/01/01ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهرانرخش صبا جزئیات
گلدراش 528210002262402اخته1385/01/09بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodکرنگ Chestnutهلندتهرانبام جزئیات
فرت528210002578724اخته1389/02/24کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهراننزاجا جزئیات
ایزارلا528210002354639مادیان1388/04/06کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندتهرانآزمون جزئیات
یروفی 528210002421723مادیان1388/02/31کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانبام جزئیات
الکساندر528210000731624نریان1384/04/05کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانالغدیر جزئیات
اکاردی528003200908763اخته1388/03/23کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانآزمون جزئیات
276 - 300 of 465 items