اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
کایا985154000010749نریان1387/03/03ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانتهرانسمند جزئیات
کویین زد111111121194353مادیان1396/01/31زد - Zangersheideکهر Bayآلمانتهراننزاجا جزئیات
;کور کاوادور276421000153602اخته1380/12/14هلشتاین - Holsteinerقره کهر Dark Bayآلمانتهرانالوند جزئیات
ابتین276020000378539اخته1379/04/18دوخون - Mixedکرنگ Chestnutایرانخراسان رضوی ارشاد جزئیات
ابونس528210000700171مادیان1384/02/12داچ وارم بلاد - Dutch Warmbloodکهر Bayهلندتهرانبام جزئیات
ادوارد528210002421004نریان1388/02/04کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayآلمانتهران  جزئیات
ادور528210000420290اخته1379/02/31بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodکهر Bayبلژیکالبرز  جزئیات
اراسکو985170002976708اخته1383/01/29هانوورین - Hanoverianنیله Grayآلمانتهرانکوثر جزئیات
ارشک 985111000609437نریان1386/01/05دوخون - Mixedقره کهر Dark Bayایرانتهران  جزئیات
ارم985170002910593مادیان1392/02/11ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانتهرانجم جزئیات
ارمیتاژ985154000033221اخته1386/12/15دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانشهداء جزئیات
ارمیکه985170002906197مادیان1388/02/25اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayایرانتهراناسپریس جزئیات
ارونگو555555533333333نریان1384/04/17کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانشهداء جزئیات
ازارو زد056015555634611نریان1390/06/16زد - Zangersheideسیاه Blackبلژیکتهران  جزئیات
اس ای فرمول985170003064985نریان1393/01/21تروبرد - Thoroughbredنیله Grayایرانگلستان  جزئیات
اسبرانزا اس528210002392560مادیان1388/02/11کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانپارسه جزئیات
استار985154000020226مادیان1386/06/06دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانرخش صبا جزئیات
استرلا528003200912498مادیان1388/04/13کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayآلمانتهران  جزئیات
استلا528210002281998مادیان1388/02/05کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانشهید رفیعی جزئیات
اسکات968000004932608اخته1383/03/10دوخون - Mixedقره کهر Dark Bayایرانتهران  جزئیات
اسکای364099600004628مادیان1392/02/12کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayایرانتهرانکمرد جزئیات
اسکای چیف بیور364099600001546نریان1393/01/01تروبرد - Thoroughbredکهر Bayایرانتهرانبیوراسب جزئیات
اسکای مستر111111124897967نریان1396/01/31دوخون - Mixedکرنگ Chestnutایرانتهراننزاجا جزئیات
اسکای هورس985154000033174نریان1384/03/01ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانتهرانبام جزئیات
اسنوبال528210000848148اخته1385/04/09کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهران  جزئیات
1 - 25 of 399 items