اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
کالی ینت ایت276418180200607نریان1386/04/22اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayآلمانتهرانبام جزئیات
آکودتو 1985154000033248نریان1384/11/26هلشتاین - Holsteinerکهر Bayآلمانتهرانحبیبی جزئیات
کانترو276421000232407نریان1386/01/27هلشتاین - Holsteinerکهر Bayآلمانتهرانحبیبی جزئیات
کرانینی528210002407723نریان1383/12/11هلشتاین - Holsteinerکهر Bayهلندتهرانبام جزئیات
آراد985170003004203نریان1393/01/22دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانشکوری جزئیات
یولسا121111221222233نریان1392/09/26ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهرانمیثاق جزئیات
آوات111111222222345نریان1390/07/04ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانتهرانمیثاق جزئیات
بوران985170000704830نریان1390/11/12ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهرانشهاب جزئیات
کلویز زد999999988888887نریان1390/02/28زد - Zangersheideکهر Bayبلژیکتهرانشهداء جزئیات
کلویز زد666666677777777نریان1390/02/28زد - Zangersheideکهر Bayبلژیکتهرانشهداء جزئیات
موناکو111111111109121نریان1387/01/01دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانشهداء جزئیات
جیم موریسون724120002101655نریان1388/01/10کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayاسپانیاتهراننزاجا جزئیات
هویا هوتا 276431314308711نریان1389/12/13هانوورین - Hanoverianکرنگ Chestnutآلمانتهرانشهداء جزئیات
اتابای985154000033078نریان1388/01/01ترکمن - Turkmanکهر Bayایراناصفهانشبدیز جزئیات
آسمان985154000035426نریان1387/10/01ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهرانشهداء جزئیات
بارباریس985154000034930نریان1388/09/03دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانتوسن جزئیات
یونیک985154000032184نریان1388/01/01فلات ایراننیله Grayایرانتهرانآرام جزئیات
کاسپر985154000031907نریان1386/03/25آلمان شرقی - Brandenburg-Anhaltنیله Grayایرانتهرانکمرد جزئیات
کاندا لتو276421000160606نریان1385/01/03هلشتاین - Holsteinerکهر Bayآلمانتهرانثقفی جزئیات
کنستانتین276098102382636نریان1387/02/17اولندنبرگ - Oldenburgکرنگ Chestnutآلمانتهرانابرش جزئیات
کاستار967000009110005نریان1387/11/19هلشتاین - Holsteinerنیله Grayآلمانتهرانایران نوین جزئیات
گلادیاتور528003201103518نریان1390/04/09کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayآلمانتهرانسمند جزئیات
وولوولار276431316925912نریان1391/01/10هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهرانکمرد جزئیات
چلیست981100002347967نریان1382/12/28هلشتاین - Holsteinerنیله Grayآلمانتهراناسب ایران جزئیات
کایا985154000010749نریان1387/03/03ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانتهرانسمند جزئیات
1 - 25 of 479 items