اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
بنته528210000838539مادیان1385/03/06کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانحبیبی جزئیات
بلک استار276421000311608مادیان1387/02/20هلشتاین - Holsteinerسیاه Blackآلمانتهرانحبیبی جزئیات
گیبرلینا بی528210002704877مادیان1390/02/15کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندالبرزرنجی جزئیات
باکارت528210000833868مادیان1385/03/10کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانبام جزئیات
زارنیتزا123456789123456مادیان1384/01/16تراکنر - Trakehnerقره کهر Dark Bayروسیهتهرانشکوری جزئیات
فابیلوس528003201006358مادیان1389/06/02کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانشکوری جزئیات
مرصده111111119872134مادیان1385/12/12آلمان شرقی - Brandenburg-Anhaltقره کهر Dark Bayایرانتهرانشهداء جزئیات
فورینکا 528210002559670مادیان1389/03/01کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهراناسب ایران جزئیات
ماهور111112234565432مادیان1376/03/30دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانچیتگر جزئیات
یونیورس111111119212056مادیان1381/02/03اولندنبرگ - Oldenburgکرنگ Chestnutاتریشتهرانشهداء جزئیات
آلونا زد111111290727411مادیان1389/10/11زد - Zangersheideکهر Bayبلژیکتهرانشهداء جزئیات
دنسینگ کوئین276431316738807مادیان1385/10/22هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهرانثقفی جزئیات
کوئیناسیتی 585154000019450مادیان1390/12/15سلفرانس - Selle Françaisکهر Bayایرانتهرانشهداء جزئیات
تندرا111111234567896مادیان1380/11/13اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayهندتهرانشهداء جزئیات
ادرین091238788961234مادیان1384/10/11هلشتاین - Holsteinerکهر Bayانگستان آذربایجان شرقیالغدیر جزئیات
بونیتا985154000020125مادیان1388/07/06دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانشهداء جزئیات
کاترینا276020000236136مادیان1391/02/26وست فالن - Westphalianکهر Bayآلمانتهراننوروز آباد جزئیات
گرلند دی آمور اف528210002576918مادیان1390/01/13کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهراننوروز آباد جزئیات
آی سی سیولینا528210002863289مادیان1391/12/08کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهراننوروز آباد جزئیات
مالدینا525210000123865مادیان1380/09/15تراکنر - Trakehnerقره کهر Dark Bayروسیهتهرانبنیاد امام خمینی جزئیات
گلبهار364104375104375مادیان1379/07/07ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهرانمیثاق جزئیات
فارلا528003201011158مادیان1389/07/05کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayایرانتهرانمیثاق جزئیات
ویولت093550686011234مادیان1386/01/31کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندتهرانالغدیر جزئیات
آلورس528210000738828مادیان1384/06/16کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهران  جزئیات
زازا هانتر528210000534628مادیان1383/03/18کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانشهداء جزئیات
151 - 175 of 479 items