اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
زاکینتوس528210000526737مادیان1383/02/16کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهران  جزئیات
له کانت985154000033471مادیان1385/01/30هلشتاین - Holsteinerکهر Bayآلمانتهران  جزئیات
یلوه طوس364099600004209مادیان1384/02/01ترکمن - Turkmanکرنگ Chestnutایرانخراسان رضوی تابران طوس جزئیات
وی سی آی پاور364099600004215مادیان1384/03/01اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayآلمانگیلانتک سواران نادری شمال جزئیات
گلاویژمارال364099600003192مادیان1395/01/17ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانخراسان رضوی تابران طوس جزئیات
سوزی276456570268207مادیان1386/02/07آلمان شرقی - Brandenburg-Anhaltنیله Grayآلمانتهرانآزمون جزئیات
کیبانا ام276020000033921مادیان1389/01/07هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهران  جزئیات
چیکو528210002136588مادیان1386/03/16کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانشهداء جزئیات
آدرینا زد985170002192509مادیان1390/02/01کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayایرانتهرانتوسن جزئیات
دامانتا بلا528210000988329مادیان1387/05/29کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانتوسن جزئیات
سیسیلیا-آر 276020000508045مادیان1384/01/07وست فالن - Westphalianکهر Bayآلمانتهرانابرش جزئیات
آلاله985154000011644مادیان1389/02/14ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانتهرانتوسن جزئیات
الینی528210002432633مادیان1388/03/04کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانآریاسب جزئیات
کارولین ام528210002107775مادیان1386/01/21کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهراننزاجا جزئیات
آی گل نکونام985170003013377مادیان1389/02/14ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانتهرانتوسن جزئیات
ورینا اچ276098101258458مادیان1382/02/29کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانآزمون جزئیات
بیچ 985170003069900مادیان1387/01/01دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانتوسن جزئیات
میشا985170002978025مادیان1385/02/14ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهرانتوسن جزئیات
آنیکو528210000705585مادیان1384/01/18کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهراننزاجا جزئیات
استرلا528003200912498مادیان1388/04/13کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayآلمانتهران  جزئیات
گهرمان 985111000609305مادیان1393/01/01تروبرد - Thoroughbredکرنگ Chestnutایرانخراسان رضوی   جزئیات
میس داگلاس981100000959694مادیان1388/03/07کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانآزمون جزئیات
تکش985154000035083مادیان1386/11/30دوخون - Mixedکهر Bayایرانهمداناکباتان جزئیات
آوانسه528210000805347مادیان1384/11/05کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانآزمون جزئیات
دومارا528210002132355مادیان1387/03/04کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندفارس  جزئیات
276 - 300 of 461 items