اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
تندرا111111234567896مادیان1380/11/13اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayهندتهرانشهداء جزئیات
بارونا528210000819932مادیان1385/04/12کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندخراسان رضوی الیاس جزئیات
ادووکات528210000744184مادیان1384/02/13کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندالبرزفرمان آرا جزئیات
دولانا100094100006619مادیان1387/03/04کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهراننزاجا جزئیات
باربُس528210000849405اخته1385/01/21کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانآزمون جزئیات
وولی ول528210000575241اخته1382/02/01کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانآزمون جزئیات
ویرینا528219000005000مادیان1382/03/20کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهران  جزئیات
دژان528210000988078اخته1387/01/17کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانآزمون جزئیات
بنته528210000838539مادیان1385/03/06کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانحبیبی جزئیات
تو آندو وَن دِ ویو لوی528210000887759اخته1386/06/01کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانحبیبی جزئیات
ورموند528210000414341اخته1381/03/24کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندالبرز  جزئیات
گیبرلینا بی528210002704877مادیان1390/02/15کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندالبرزرنجی جزئیات
باکارت528210000833868مادیان1385/03/10کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانبام جزئیات
کرانینی528210002407723نریان1383/12/11هلشتاین - Holsteinerکهر Bayهلندتهرانبام جزئیات
زوکچرو528210000544555اخته1383/06/23کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانالغدیر جزئیات
فابیلوس528003201006358مادیان1389/06/02کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانشکوری جزئیات
اپریکات وی ال اس528008050142305اخته1384/09/03کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانشکوری جزئیات
آریتون528210000564027اخته1384/07/06کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندتهراناسب ایران جزئیات
اپریشن وی دی ال528210000744852اخته1384/03/30کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانشهداء جزئیات
فورینکا 528210002559670مادیان1389/03/01کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهراناسب ایران جزئیات
چاپلین 528210002005429اخته1386/02/29کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهراناسب ایران جزئیات
گرلند دی آمور اف528210002576918مادیان1390/01/13کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهراننوروز آباد جزئیات
آی سی سیولینا528210002863289مادیان1391/12/08کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهراننوروز آباد جزئیات
ویولت093550686011234مادیان1386/01/31کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندتهرانالغدیر جزئیات
آلورس528210000738828مادیان1384/06/16کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهران  جزئیات
1 - 25 of 479 items