اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
ارم985170002910593مادیان1392/02/11ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانتهرانجم جزئیات
بای بای985170001086811نریان1391/01/01دوخون - Mixedکهر Bayایرانگلستانآریاسب جزئیات
دلشاد792098100110650نریان1388/08/08تروبرد - Thoroughbredکهر Bayایرانهمدانآفرینش جزئیات
ژوپیتر985170002981187نریان1391/03/07سلفرانس - Selle Françaisقره کهر Dark Bayایرانهمدانآفرینش جزئیات
کیهان900182001094720نریان1390/01/01عرب - Arabianکرنگ Chestnutایرانخوزستانرام دخت جزئیات
رسپک تیبل 985170003025286مادیان1393/01/01تروبرد - Thoroughbredکرنگ Chestnutایرانگلستان  جزئیات
اس ای فرمول985170003064985نریان1393/01/21تروبرد - Thoroughbredنیله Grayایرانگلستان  جزئیات
گلدن بل985170003010955نریان1394/01/09تروبرد - Thoroughbredکرنگ Chestnutایرانگلستان  جزئیات
فواد اشمویل985154000020628نریان1388/02/11ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانقماوآسیس جزئیات
دیواهج364099600000853مادیان1395/01/01تروبرد - Thoroughbredکهر Bayایرانگلستان  جزئیات
فلاورهج985170002955543مادیان1393/01/01تروبرد - Thoroughbredکهر Bayایرانگلستان  جزئیات
آناباهج985170002957989مادیان1393/01/01تروبرد - Thoroughbredکهر Bayایرانگلستان  جزئیات
هج پرنس985111000603655نریان1394/02/01تروبرد - Thoroughbredکهر Bayایرانگلستان  جزئیات
هلیوس???????????????نریان1392/02/06دوخون - Mixedکهر Bayایرانکردستان  جزئیات
ساسان985100010436339اخته1383/02/12ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهرانپارسه جزئیات
زیبای گنبد364099600001910مادیان1394/01/20دوخون - Mixedکهر Bayایرانگلستان  جزئیات
کاپو چینو985111000607432نریان1396/01/17دوخون - Mixedکهر Bayایرانخراسان رضوی   جزئیات
ایپک985111000607106مادیان1394/01/20دوخون - Mixedکهر Bayایرانخراسان رضوی   جزئیات
ستیلا364099600000008مادیان1393/01/01دوخون - Mixedکهر Bayایرانگلستان  جزئیات
جینا پلو372141405666578مادیان1388/03/21کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayایرلندتهراناسپریس جزئیات
آکودتو 1985154000033248نریان1384/11/26هلشتاین - Holsteinerکهر Bayآلمانتهرانحبیبی جزئیات
فوریو276431319622905مادیان1384/01/15هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهران  جزئیات
بلک استار276421000311608مادیان1387/02/20هلشتاین - Holsteinerسیاه Blackآلمانتهرانحبیبی جزئیات
کانترو276421000232407نریان1386/01/27هلشتاین - Holsteinerکهر Bayآلمانتهرانحبیبی جزئیات
چمپیون276433330512905اخته1384/02/05آلمان شرقی - Brandenburg-Anhaltکهر Bayآلمانتهرانبام جزئیات
126 - 150 of 465 items