اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
آی گل نکونام985170003013377مادیان1389/02/14ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانتهرانتوسن جزئیات
بیچ 985170003069900مادیان1387/01/01دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانتوسن جزئیات
میشا985170002978025مادیان1385/02/14ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهرانتوسن جزئیات
والنتینو985154000022195نریان1384/12/26هلشتاین - Holsteinerکهر Bayایرانتهران  جزئیات
نیک985170002926819اخته1389/06/01دوخون - Mixedکهر Bayایرانقزویناسپریس جزئیات
طائر956000008454575نریان1392/01/05دوخون - Mixedکهر Bayایرانخراسان رضوی   جزئیات
گهرمان 985111000609305مادیان1393/01/01تروبرد - Thoroughbredکرنگ Chestnutایرانخراسان رضوی   جزئیات
ارمیتاژ985154000033221اخته1386/12/15دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانشهداء جزئیات
تکش985154000035083مادیان1386/11/30دوخون - Mixedکهر Bayایرانهمداناکباتان جزئیات
مازاروس سالار985170003061299نریان1391/03/06عرب - Arabianسیاه Blackایرانیزد  جزئیات
ملک سالار985170002951528نریان1391/03/12عرب - Arabianکرنگ Chestnutایرانیزد  جزئیات
والنتینو985170002189798اخته1390/06/06دوخون - Mixedکرنگ Chestnutایرانفارس  جزئیات
آرشام یوسف364099600003128نریان1393/01/21ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانخراسان شمالی  جزئیات
دومان یوسف985111000609625نریان1392/10/05ترکمن - Turkmanقره کهر Dark Bayایرانخراسان شمالی  جزئیات
ابتین276020000378539اخته1379/04/18دوخون - Mixedکرنگ Chestnutایرانخراسان رضوی ارشاد جزئیات
آکادیوس985154000020240نریان1391/07/17هلشتاین - Holsteinerکهر Bayایرانتهرانملت گراش جزئیات
سوگل ارشیدا364030600001207مادیان1395/01/01ترکمن - Turkmanسیاه Blackایرانگلستان  جزئیات
بایسان985170003027671نریان1391/02/03ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانهمدان  جزئیات
گشین364099600001975مادیان1391/06/05ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانفارس  جزئیات
سلین985154000035283مادیان1387/10/06دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهران  جزئیات
تورنادو985451000032264نریان1389/11/05دوخون - Mixedکرنگ Chestnutایرانکرماناروندان جزئیات
آهنگ985170002974120مادیان1385/01/01دوخون - Mixedنیله Grayایرانتهرانپارسه جزئیات
تله پاتی956000003249611مادیان1388/01/01دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانپارسه جزئیات
ارمیکه985170002906197مادیان1388/02/25اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayایرانتهراناسپریس جزئیات
کنتس985100010314831مادیان1383/01/01دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانیوکابد جزئیات
101 - 125 of 479 items