اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
له کانت985154000033471مادیان1385/01/30هلشتاین - Holsteinerکهر Bayآلمانتهران  جزئیات
کونتوری2276098104744740نریان1384/02/20هلشتاین - Holsteinerقره کهر Dark Bayآلمانگیلان  جزئیات
لینوس276020000035849اخته1388/12/09هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهراندشت بهشت جزئیات
سالاندر528210004203485اخته1387/02/01داچ وارم بلاد - Dutch Warmbloodکهر Bayآلمانگیلانتک سواران نادری شمال جزئیات
وی سی آی پاور364099600004215مادیان1384/03/01اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayآلمانگیلانتک سواران نادری شمال جزئیات
سوزی276456570268207مادیان1386/02/07آلمان شرقی - Brandenburg-Anhaltنیله Grayآلمانتهرانآزمون جزئیات
کیبانا ام276020000033921مادیان1389/01/07هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهران  جزئیات
زافین528210000503086اخته1383/02/03کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayآلمانتهرانآزمون جزئیات
سیسیلیا-آر 276020000508045مادیان1384/01/07وست فالن - Westphalianکهر Bayآلمانتهرانابرش جزئیات
استرلا528003200912498مادیان1388/04/13کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayآلمانتهران  جزئیات
اورلاندو100094100001348اخته1384/02/30وست فالن - Westphalianقره کهر Dark Bayآلمانخراسان رضوی   جزئیات
بابسکه967000009197973مادیان1385/04/05کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayآلمانفارس  جزئیات
اِنزو276098104721362مادیان1388/02/15هانوورین - Hanoverianقره کهر Dark Bayآلمانتهرانپارسه جزئیات
كِلییر واندِر زِد528246001045767مادیان1386/12/07زد - Zangersheideنیله Grayآلمانهمدانآفرینش جزئیات
هاتریکس276410100781401نریان1380/06/22کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayآلمانتهرانابرش جزئیات
دکتر دولیتل 43981100000577916اخته1374/03/18اولندنبرگ - Oldenburgکرنگ Chestnutآلمانتهرانیوکابد جزئیات
پاریس968000005696602اخته1380/03/18هلشتاین - Holsteinerقره کهر Dark Bayآلمانتهراناسپریس جزئیات
فلدرچه900182000785539مادیان1381/02/31اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayآلمانتهرانیوکابد جزئیات
راک اند رول276020000437970اخته1384/02/10اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayآلمانتهرانیوکابد جزئیات
کانتینوس استرن276020000028020نریان1388/12/05اولندنبرگ - Oldenburgقره کهر Dark Bayآلمانتهرانیوکابد جزئیات
فیوچر985111000609258نریان1384/03/07اولندنبرگ - Oldenburgنیله Grayآلمانتهرانیوکابد جزئیات
الینا276098100737766مادیان1384/03/07اولندنبرگ - Oldenburgنیله Grayآلمانتهرانیوکابد جزئیات
کندی من977200001606998اخته1382/03/02وست فالن - Westphalianکهر Bayآلمانتهرانیوکابد جزئیات
سلفی276020000027673اخته1389/03/02اولندنبرگ - Oldenburgکرنگ Chestnutآلمانتهرانیوکابد جزئیات
شنتی276020000267520مادیان1386/03/04هلشتاین - Holsteinerکهر Bayآلمانتهرانیوکابد جزئیات
226 - 250 of 479 items