اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
هاتلانتیک981100000622807اخته1386/02/18بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodنیله Grayبلژیکتهرانآزمون جزئیات
یولسا121111221222233نریان1392/09/26ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهرانمیثاق جزئیات
بوران985170000704830نریان1390/11/12ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهرانشهاب جزئیات
زوکچرو528210000544555اخته1383/06/23کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانالغدیر جزئیات
جیم موریسون724120002101655نریان1388/01/10کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayاسپانیاتهراننزاجا جزئیات
آسمان985154000035426نریان1387/10/01ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهرانشهداء جزئیات
گرلند دی آمور اف528210002576918مادیان1390/01/13کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهراننوروز آباد جزئیات
گلبهار364104375104375مادیان1379/07/07ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهرانمیثاق جزئیات
زازا هانتر528210000534628مادیان1383/03/18کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانشهداء جزئیات
یونیک985154000032184نریان1388/01/01فلات ایراننیله Grayایرانتهرانآرام جزئیات
سیلور شادو528210000975745اخته1379/12/04هانوورین - Hanoverianنیله Grayآلمانتهرانبنیاد امام خمینی جزئیات
کاسپر985154000031907نریان1386/03/25آلمان شرقی - Brandenburg-Anhaltنیله Grayایرانتهرانکمرد جزئیات
کاسانو528210004230527اخته1383/03/02هلشتاین - Holsteinerنیله Grayآلمانتهران  جزئیات
کاسینا276443438820104مادیان1383/02/31هلشتاین - Holsteinerنیله Grayآلمانتهرانبام جزئیات
کاستار967000009110005نریان1387/11/19هلشتاین - Holsteinerنیله Grayآلمانتهرانایران نوین جزئیات
کانتورنا زد528210000956154مادیان1386/03/08زد - Zangersheideنیله Grayبلژیکتهرانکمرد جزئیات
چلیست981100002347967نریان1382/12/28هلشتاین - Holsteinerنیله Grayآلمانتهراناسب ایران جزئیات
کودینا528210002004209مادیان1386/02/11کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهراناسب ایران جزئیات
بلاری056007000420143مادیان1386/01/21بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodنیله Grayبلژیکتهرانبام جزئیات
ایلان985154000017529مادیان1390/02/02ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهرانسمند جزئیات
هیکس زد985154000020676نریان1391/08/28آلمان شرقی - Brandenburg-Anhaltنیله Grayایرانتهرانبنیاد امام خمینی جزئیات
درویش خان 985154000035611نریان1385/01/01ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهرانتوسن جزئیات
چمپیون276020000070705مادیان1389/02/18هلشتاین - Holsteinerنیله Grayآلمانتهرانبنیاد امام خمینی جزئیات
ویلن نوی وه528210000954233اخته1381/01/03کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانشهدای گمنام جزئیات
المه528210000777017اخته1384/12/03کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهران  جزئیات
1 - 25 of 461 items