اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
ادرین528210002558670اخته1386/03/06دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهراناسب ایران جزئیات
اپریشن وی دی ال528210000744852اخته1384/03/30کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانشهداء جزئیات
فورینکا 528210002559670مادیان1389/03/01کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهراناسب ایران جزئیات
ماهور111112234565432مادیان1376/03/30دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانچیتگر جزئیات
موناکو111111111109121نریان1387/01/01دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانشهداء جزئیات
کالادور ٢276020000283945اخته1385/03/11هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهران  جزئیات
آلونا زد111111290727411مادیان1389/10/11زد - Zangersheideکهر Bayبلژیکتهرانشهداء جزئیات
ابتین111111111114200اخته1383/01/01ترکمن - Turkmanکهر Bayایراناصفهانشبدیز جزئیات
لیمبو111111111115900اخته1380/10/11اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayاتریشاصفهانشبدیز جزئیات
اتابای985154000033078نریان1388/01/01ترکمن - Turkmanکهر Bayایراناصفهانشبدیز جزئیات
همیلتن 981100000452877اخته1386/03/26بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodکهر Bayبلژیکتهرانثقفی جزئیات
دنسینگ کوئین276431316738807مادیان1385/10/22هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهرانثقفی جزئیات
آیکتچر276020000279678اخته1391/12/09وست فالن - Westphalianکهر Bayاوکراینتهرانثقفی جزئیات
کوئیناسیتی 585154000019450مادیان1390/12/15سلفرانس - Selle Françaisکهر Bayایرانتهرانشهداء جزئیات
تندرا111111234567896مادیان1380/11/13اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayهندتهرانشهداء جزئیات
ادرین091238788961234مادیان1384/10/11هلشتاین - Holsteinerکهر Bayانگستان آذربایجان شرقیالغدیر جزئیات
بونیتا985154000020125مادیان1388/07/06دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانشهداء جزئیات
کاترینا276020000236136مادیان1391/02/26وست فالن - Westphalianکهر Bayآلمانتهراننوروز آباد جزئیات
آی سی سیولینا528210002863289مادیان1391/12/08کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهراننوروز آباد جزئیات
فارلا528003201011158مادیان1389/07/05کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayایرانتهرانمیثاق جزئیات
آلورس528210000738828مادیان1384/06/16کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهران  جزئیات
بارباریس985154000034930نریان1388/09/03دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانتوسن جزئیات
زامیرو528210000463244اخته1383/04/10کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانبنیاد امام خمینی جزئیات
آبکه ناز985170002915558مادیان1385/02/07اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayآلمانتهراننزاجا جزئیات
ژولی985154000034244اخته1392/09/25دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانبنیاد امام خمینی جزئیات
176 - 200 of 479 items