اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
تارا276421000047503مادیان1382/01/08هلشتاین - Holsteinerکهر Bayآلمانتهرانسازندگان جزئیات
کالی ینت ایت276418180200607نریان1386/04/22اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayآلمانتهرانبام جزئیات
چنل یو زد528210002610085مادیان1368/01/08داچ وارم بلاد - Dutch Warmbloodکهر Bayآلمانتهراننزاجا جزئیات
دولانا100094100006619مادیان1387/03/04کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهراننزاجا جزئیات
کیو وادیس276421000137606اخته2006/10/04هلشتاین - Holsteinerکهر Bayآلمانتهرانبام جزئیات
وولی ول528210000575241اخته1382/02/01کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانآزمون جزئیات
آکودتو 1985154000033248نریان1384/11/26هلشتاین - Holsteinerکهر Bayآلمانتهرانحبیبی جزئیات
مشکی900108001688247مادیان1387/02/25دوخون - Mixedکهر Bayایرانخوزستاندماوند اهواز جزئیات
فاینال چپتر752098100425683اخته1387/04/03کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayسوئدتهرانآزمون جزئیات
دژان528210000988078اخته1387/01/17کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانآزمون جزئیات
گرانوس276441411226208مادیان1386/12/07وست فالن - Westphalianکهر Bayاوکراینتهران  جزئیات
فنتستیک276441413057709مادیان1388/02/05وست فالن - Westphalianکهر Bayاوکراینتهران  جزئیات
فوریو276431319622905مادیان1384/01/15هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهران  جزئیات
تو آندو وَن دِ ویو لوی528210000887759اخته1386/06/01کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانحبیبی جزئیات
کانترو276421000232407نریان1386/01/27هلشتاین - Holsteinerکهر Bayآلمانتهرانحبیبی جزئیات
ورموند528210000414341اخته1381/03/24کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندالبرز  جزئیات
گیبرلینا بی528210002704877مادیان1390/02/15کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندالبرزرنجی جزئیات
باکارت528210000833868مادیان1385/03/10کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانبام جزئیات
کرانینی528210002407723نریان1383/12/11هلشتاین - Holsteinerکهر Bayهلندتهرانبام جزئیات
آراد985170003004203نریان1393/01/22دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانشکوری جزئیات
آوات111111222222345نریان1390/07/04ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانتهرانمیثاق جزئیات
کلویز زد999999988888887نریان1390/02/28زد - Zangersheideکهر Bayبلژیکتهرانشهداء جزئیات
کلویز زد666666677777777نریان1390/02/28زد - Zangersheideکهر Bayبلژیکتهرانشهداء جزئیات
فابیلوس528003201006358مادیان1389/06/02کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانشکوری جزئیات
چمپیون276433330512905اخته1384/02/05آلمان شرقی - Brandenburg-Anhaltکهر Bayآلمانتهرانبام جزئیات
151 - 175 of 479 items