اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
هاستالاویستا528210002381955اخته1388/02/02کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهران  جزئیات
چیکو528210002136588مادیان1386/03/16کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانشهداء جزئیات
فیلیپر دبلیو528210000766124اخته1384/01/29بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodکرنگ Chestnutهلندتهرانآزمون جزئیات
گهرمان 985111000609305مادیان1393/01/01تروبرد - Thoroughbredکرنگ Chestnutایرانخراسان رضوی   جزئیات
بنان زد981300002264652نریان1385/04/06سلفرانس - Selle Françaisکرنگ Chestnutفرانسهتهرانپارسه جزئیات
اسبرانزا اس528210002392560مادیان1388/02/11کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانپارسه جزئیات
ملک سالار985170002951528نریان1391/03/12عرب - Arabianکرنگ Chestnutایرانیزد  جزئیات
والنتینو985170002189798اخته1390/06/06دوخون - Mixedکرنگ Chestnutایرانفارس  جزئیات
ابتین276020000378539اخته1379/04/18دوخون - Mixedکرنگ Chestnutایرانخراسان رضوی ارشاد جزئیات
تورنادو985451000032264نریان1389/11/05دوخون - Mixedکرنگ Chestnutایرانکرماناروندان جزئیات
انرژی528210002281435اخته1388/01/06کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهران  جزئیات
دکتر دولیتل 43981100000577916اخته1374/03/18اولندنبرگ - Oldenburgکرنگ Chestnutآلمانتهرانیوکابد جزئیات
زاسا زاسا528210000499404مادیان1383/05/12کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانیوکابد جزئیات
سلفی276020000027673اخته1389/03/02اولندنبرگ - Oldenburgکرنگ Chestnutآلمانتهرانیوکابد جزئیات
تورگال دو ویرتون981100000182203اخته1386/02/31سلفرانس - Selle Françaisکرنگ Chestnutفرانسهتهرانیوکابد جزئیات
آلبردینا528210000705572مادیان1384/01/23کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانشهید رفیعی جزئیات
استلا528210002281998مادیان1388/02/05کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانشهید رفیعی جزئیات
آکولان276433331624704نریان1382/11/11اولندنبرگ - Oldenburgکرنگ Chestnutآلمانتهرانشهید رفیعی جزئیات
دجانگو528210002132965اخته1387/02/28کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانشهید رفیعی جزئیات
کیهان900182001094720نریان1390/01/01عرب - Arabianکرنگ Chestnutایرانخوزستانرام دخت جزئیات
رسپک تیبل 985170003025286مادیان1393/01/01تروبرد - Thoroughbredکرنگ Chestnutایرانگلستان  جزئیات
گلدن بل985170003010955نریان1394/01/09تروبرد - Thoroughbredکرنگ Chestnutایرانگلستان  جزئیات
وی نوخ نی276098104039331مادیان1384/02/01هانوورین - Hanoverianکرنگ Chestnutآلمانتهرانپارسه جزئیات
اورست فور اور528003200906737مادیان1394/04/01بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodکرنگ Chestnutهلندتهرانشهید رفیعی جزئیات
ادووکات528210000744184مادیان1384/02/13کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندالبرزفرمان آرا جزئیات
126 - 150 of 479 items